JO: Att vägra tvångsvaccineringar får inte leda till skriftlig varning eller uppsägning

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin gav en arbetsgivare en anmärkning för att denne gett en anställd vid centret för psykiatri i Kuopio en skriftlig varning på grund av att den anställda inte hade tillräckligt vaccinationsskydd. Varningen motiverades med att den anställda trots uppmaningar från arbetsgivaren inte sett till att vaccinationsskyddet följde bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar och att den anställda inte hade hälsoskäl för att inte vaccinera sig. I varningen konstaterades också att om den klagande i fortsättningen upprepar sitt agerande, kommer dennes tjänsteförhållande att upphöra.

Enligt grundlagen har var och en rätt till personlig frihet och integritet. Den personliga integriteten får inte kränkas och ingen får berövas sin frihet godtyckligt eller utan laglig grund. Bestämmelsen hör tätt samman med skyddet för privatlivet, som tryggas i grundlagen. Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter ska vården ske i samförstånd med denne.

Det är frivilligt att ta de vacciner som avses i lagen om smittsamma sjukdomar. De ovan nämnda bestämmelserna i grundlagen och lagen om patientens ställning och rättigheter leder till att arbetstagarna har rätt att själv besluta om de vill ta dessa vacciner. Däremot förpliktigar lagen om smittsamma sjukdomar arbetsgivaren att se till att de som har ett bristfälligt vaccinationsskydd bara av särskilda skäl arbetar i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården där man vårdar klienter eller patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar.

Att ge en varning blir aktuellt endast vid brytande av sådana förpliktelser som följer av tjänsteförhållandet eller som en följd av åsidosättande av dem. Att vägra att låta vaccinera sig innebär inte att man åsidosatt eller brutit mot sina förpliktelser som följer av tjänsteförhållandet. Att en arbetstagare inte vaccinerat sig kan inte som sådant utgöra grunden för att ge en varning.

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt meddelade justitieombudsmannen att man kommer att återta de skriftliga varningar som getts åt såväl den klagande som andra anställda för att de underlåtit att låta vaccinera sig mot influensa. Sjukvårdsdistriktet meddelade också att man redan tidigare ändrat sin vaccinationspraxis och att det är frivilligt för de anställda att ta influensavaccin.

Arbetsgivarens rätt att behandla vaccinationsuppgifter 

I de klagomål om vaccineringar som lämnats in till BJO Sakslin har det dessutom uppdagats problem med hur vaccinationsuppgifter samlas in och behandlas. BJO Sakslin konstaterar att arbetsgivaren inte kan kräva att arbetstagaren skriftligt eller på en blankett lämnar in en utredning över sitt vaccinationsskydd eller sina tidigare sjukdomar. Att arbetstagaren muntligen meddelar arbetsgivaren är en tillräcklig utredning. Om arbetsgivaren förutsätter att arbetstagaren meddelar om sina vaccineringar skriftligen, är detta inte ett lagenligt förfarande.

Förslag på att lagen om smittsamma sjukdomar utvidgas att omfatta vård i hemmet

Utifrån flertalet klagomål som handlat om vaccineringar har BJO Sakslin ansett det vara befogat att lägga fram förslag till social- och hälsovårdsministeriet om att 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar preciseras. Man föreslår att lagen preciseras så att de som har ett bristfälligt vaccinationsskydd bara av särskilda skäl får arbeta i hemvård, hemsjukvård eller hemsjukhusvård där man vårdar klienter eller patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar. Förslag 2273/2018 har publicerats på finska i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats.