Wille Valve, Moderat samling för Åland

1. Hur ska hemvården utvecklas under nästa regeringsperiod?

Hur kontrollerar ni att lagen efterföljs?

Vad har Åland gjort hittills i frågan?

rpt

För att göra det lättare att bo i eget hem bör hemserviceavgiften sänkas och servicesedlar finnas. Inkomstbaserade avgifter inom äldreomsorgen ska också inom hemvården baseras på nettoinkomsten efter skatt, annars uppkommer en felaktig dubbelbeskattning. Hemserviceavgifter och andra avgifter bör baseras endast på direkta kostnader för kommunen, de indirekta är ju redan skattefinansierade.

Vi ser också att mer samarbete kan behövas gentemot seniormottagningen på ÅHS och att nya rutiner kan behövas för att möjliggöra ökad hemrehabilitering, också det viktigt för att så många som möjligt ska kunna bo hemma.

Dessa frågor adresserar vi i vårt seniorpolitiska program ”Alla händer behövs” under kapitlet ”Stärk våra äldres ekonomi”.

https://moderatsamling.ax/wp-content/uploads/2023/08/Seniorpolitiskt-program-1.pdf

ÅMHM har tillsynsansvar för halso- och sjukvården och det uttryckliga uppdraget att kontrollera att lagen efterföljs.

Det offentliga Åland har tagit tredje sektorn som ”sparringpartner” och man har haft ett funktionshinderspolitiskt program som omfattat flera konkreta punkter. Det är ett viktigt arbete som också sporrar aktörerna till att göra Åland mera funktionshindersvänligt och därmed närma sig FN:s mål. Finns många konkreta förbättringar att göra i stadsbilden. Här har det stor betydelse vem du väljer att rösta på i kommunalvalen i Mariehamn & Jomala, rösta gärna på dom som brinner för frågan!

2.  Hur kommer ditt parti att garantera och verkställa lönejämställdhet hos landskapet?

Vi jobbade mycket med arbetsvärdering under min tid som socialminister, för att möjliggöra lika lön för lika arbete. Det kan behövas en ny ”drive” kring det.

3. Är du intresserad av att få mer information om hur det fungerar inom vård- och omsorgssektorn från dem som arbetar där? I vilket forum?

Jo, jag är intresserad av information. Som ÅHS-styrelseordförande får jag mycket information, positivt att folk hör av sig och känner att det är meningsfullt att göra det. Styrelsen är ett bra forum för övergripande, strategiska frågor. Viktigt att ärendena är gediget beredda.

4.  På vilket sätt anser du att jämställdheten idag är tillräcklig och hur är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande löner och inflytande på de åländska arbetsplatserna?

Jag anser inte att jämställdheten är tillräcklig. Många företagare i kvinnodominerade branscher upplever orättvisa när någon blir föräldralediga, konsekvenserna för arbetsgivaren blir annorlunda beroende på om den anställde är kvinna eller man. Från moderat sida vill vi utjämna den här skillnaden så att det i praktiken inte ska spela någon roll om du anställt en kvinna eller man. Ett bra första steg är att ta en dialog med FPA, ett lämpligt andra steg kunde vara att lagtinget tar ett initiativ gentemot riksdagen i frågan: Samtliga kostnader för vård- och föräldraledighet bör skötas av FPA, och inte som nu – vilket i stor utsträckning belastar moderns arbetsplats. Detta är en av de självstyrelsepolitiska frågorna som mitt parti vill driva under nästa mandatperiod. Se också vårt valprogram sida 12:

https://moderatsamling.ax/wp-content/uploads/2023/08/Valprogram-2023-2027.pdf

5. Vad har du gjort eller planerar du att göra för att förbättra barnomsorgen och/eller äldreomsorgen?

Vi har ett seniorpolitiskt program med ett antal konkreta åtgärder. Topp 3 av dom åtgärderna är: Utveckla seniormottagningen, stärka närståendevårdarna (öka ersättningen och avlastningen) och ett demenscenter. Vi kommer att behöva samla kunnandet kring demensfrågor under ett och samma tak.