Deltidspension

Deltidspension

Lagbestämmelser:

·         14-20 och 130 §§ lagen om statens pensioner (FFS 2006/1295)

·         14-15, 43, 44 och 120 §§ lagen om kommunala pensioner (FFS 2003/549)

·         16-21 och 126 §§ lagen om pension för arbetstagare (FFS 2006/395)

Den som har fyllt 61 år och övergår från heltidsarbete till deltidsarbete kan ha rätt till deltidspension. En förutsättning för deltidspension är att inkomsten i deltidsarbetet är mellan 35 och 70 % av den stabiliserade inkomsten vid heltidsarbetet.

Deltidspensionens belopp är 50 % av inkomstbortfallet vid övergången till deltidsarbete, men dock högst 75 % av intjänad pension.

Den som får deltidspension måste underrätta pensionsanstalten om förändringar i deltids­arbetet, löneförhöjningar som inte beror på tjänstekollektivavtalsändringar samt att hen slutar sitt arbete eller börjar på ett nytt arbete.

Om deltidsinkomsten ändras så att villkoren för deltidspension inte är uppfyllda, avbryts utbetalningen av deltidspension.

Pension kan återkrävas om den har betalats utan grund, det vill säga om lagkraven för att pension ska ges inte är uppfyllda. Redan utbetald deltidspension kan återkrävas om inkomsten i deltidsarbetet har överstigit 70 % av den stabiliserade inkomsten som pensionstagaren hade när hen arbetade heltid.

Pensionsanstalten behöver inte kräva tillbaka pensionen

·         om det är skäligt att inte kräva tillbaka pensionen och den felaktiga betalningen inte berodde på pensionstagaren svikliga förfarande

·         eller om det handlar om ett litet belopp.

Innan du ansöker om deltidspension måste du komma överens med din arbetsgivare om deltidsarbete. Tänk på att deltidsarbetet har en inkomstgräns som du inte får överskrida!

Om du har deltidspension, tänk på att du kan bli tvungen att betala tillbaka deltidspensionen om du har överskrider inkomstgränsen! Du kan bli tvungen att betala tillbaka mycket mer än vad du har tjänat på att arbeta extra.

 

 

Sara Karlman