Semesterlagen

 

Semesterlagen

 

Sedan den 1 september 2013 gäller semesterlagen (FFS 162/2005) för både tjänstemän och arbetstagare på Åland.

 

Bestämmelser om antal semesterdagar finns i de olika kollektivavtalen. I semesterlagen finns bestämmelser om lägsta antalet semesterdagar per arbetad månad – två och en halv semesterdag per kvalifikationsmånad för dem som har arbetat minst ett år för arbetsgivaren vid kvalifikationsårets slut och två semesterdagar per kvalifikationsmånad för dem som har arbetat kortare tid (5 §).

 

De anställda får enligt 20 § semesterlagen ta ut semester

  • de dagar som arbetsgivaren bestämmer eller
  • de dagar som arbetsgivaren och en anställd avtalar att semester får tas ut.

 

Arbetsgivaren ska för de anställda eller för deras företrädare redogöra för allmänna principer som gäller på arbetsplatsen beträffande när semester ska ges. Innan tidpunkten för semestern bestäms ska arbetsgivaren ge de anställda tillfälle att framföra sina åsikter om lämplig tidpunkt för semestern. Arbetsgivaren ska i mån av möjlighet beakta de anställdas synpunkter och bemöta de anställda jämlikt när tidpunkten för semestern bestäms. (22 §)

 

Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke bestämma att semestern ska börja på en dag som är ledig för den anställde, om antalet semesterdagar skulle minska på grund av att första semesterdagen skulle läggas på en ledig dag. Om semestern är högst tre dagar i sträck, krävs arbetstagarens samtycke för att semestern ska ges på en dag som enligt arbetsskiftsförteckningen är ledig för den anställde. Arbetsgivaren får inte bestämma att semestern ska infalla under arbetstagarens moderskaps- eller faderskapsledighet, om inte den anställde samtycker till det. Semestern kan i stället hållas senare. (24 §) OBS! – det finns inte någon anledning att samtycka till att semester ska förläggas på ett sådant sätt att det minskar dina förmåner!

 

Om den anställde är arbetsoförmögen på grund av t.ex. sjukdom eller olycksfall när semestern börjar eller blir arbetsoförmögen under semestern, ska semestern på den anställdes begäran flyttas till en senare tidpunkt. Sjukintyg behövs för att visa arbetsoförmågan. (25 §) Om det finns bestämmelser om karensdagar i kollektivavtal, gäller bestämmelserna om karensdagar bara till dess att kollektivavtalet har gått ut (för landskapets del upphör bestämmelserna om karensdagar den 1 april 2014).

 

I samband med betalningen av semesterlön eller semesterersättning ska arbetsgivaren ge den anställde en specifikation, av vilka semesterlönens eller semesterersättningens belopp och beräkningsgrunder framgår (28 §).

 

Arbetsgivaren ska föra bok över de anställdas semestrar och sparade ledigheter samt över semesterlön och semesterersättningar. Semestrarnas längd och tidpunkt samt lönernas och ersättningarnas belopp och beräkningsgrunder ska framgå av semesterbokföringen. (29 §)

 

Arbetsgivaren ska se till att semesterlagen och kollektivavtal om semester finns tillgängliga för de anställda på arbetsplatsen (35 §).

 

En arbetsgivare

  • som inte ger sina anställda semester i enlighet med semesterlagen eller håller en anställd i arbete under den tid som bestämts som semester
  • som inte genast på arbetstagarens begäran ger en semesterlönespecifikation eller
  • som inte håller semesterlagen eller kollektivavtal om semester framlagda

ska dömas till böter för semesterförseelse (38 §). I strafflagen finns bestämmelser om straff för försummelser beträffande semesterbokföring.

 

 

Sara Karlman                                            mars 2014