Stadgar

Stadgar för Tehys fackavdelning på Åland

1 § NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är Tehys fackavdelning på Åland  r.f. och kallas i dessa stadgar fackavdelningen. Föreningens hemort är Mariehamn och dess verksamhetsområde är ÅlandFackavdelningen är en medlemsförening i Tehy r.f., som i dessa stadgar kallas förbund.

2 § AVDELNINGENS SYFTE OCH UPPGIFTER

Fackavdelningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde, samla som medlemmar i fackavdelningen och införliva i Tehy r.f:s verksamhet sådana personer som avlagt en yrkesexamen inom hälsovården eller social- och hälsovården.

Fackavdelningens syfte är att agera som en facklig intresseorganisation samt att främja sina medlemmars inbördes känsla av samhörighet i enlighet med dessa stadgar samt i enlighet med fackförbundets stadga och beslut som fackförbundets organ fattat.

För att förverkliga detta syfte ska fackavdelningen: • verka för att främja sina medlemmars löne-, anställnings- och tjänsteförhållanden • verka för att förbättra sina medlemmars arbetsförhållanden och för att upprätthålla och förbättra sina medlemmars förmåga att påverka i ärenden som gäller arbetsmiljön • förhandla och göra förslag och avtal gällande villkoren i tjänsteförhållanden • utveckla sina medlemmars yrkeskunskap och -kompetens samt uppfölja den yrkesmässiga fortbildning som arbetsgivaren erbjuder • delta i utvecklingen av social- och hälsovården • arrangera möten, kurser och föreläsningstillfällen samt hobbyverksamhet

För att stöda sin verksamhet kan fackavdelningen • äga och förvalta fast och lös egendom samt jord- och vattenområden, vars bruk främjar fackavdelningens syften • motta donationer och testamenten samt med behörigt tillstånd ordna penninginsamlingar och lotterier samt bedriva sådan ekonomisk verksamhet i enlighet med 5 § i föreningslagen som tjänar i denna paragraf nämnda syften.

3 § UNDERAVDELNING

Fackavdelningen kan bilda oregistrerade underavdelningar som verkar inom dess verksamhetsområde och är underställda fackavdelningens styrelses tillsyn samt vars stadgar godkänns av fackavdelningens styrelse.

4 § SPRÅK

Fackavdelningens registreringsspråk är svenska, men för avdelningens möten, protokoll, evenemang och publikationer kan man även använda finska.

5 § BESTÄMMELSER GÄLLANDE MEDLEMSKAP

Som medlem i fackavdelningen kan godkännas en sådan person inom fackavdelningens verksamhetsområde som i enlighet med 2 § 1 mom. har avlagt en yrkesexamen inom hälsovården eller social- och hälsovården.

En person som på grund av studier, vistelse utomlands, värnplikt, arbetslöshet eller en med dessa jämförbar orsak tillfälligt har ett avbrott i sitt arbete eller står utan arbete, har rätt att behålla sitt medlemskap i fackavdelningen. Om avbrott i arbetet bör medlemmen anmäla till fackavdelningens styrelse eller till förbundets medlemsregister.

En person kan samtidigt vara medlem i enbart en av fackförbundets fackavdelningar.

Uppnådda medlemsförmåner bibehålls.

6 § ANHÅLLAN OM MEDLEMSKAP

Anhållan om medlemskap i fackavdelningen ska göras skriftligt till fackavdelningens styrelse, som fattar beslutet. Om styrelsen godkänner personen som medlem, börjar medlemskapet från den tidpunkt då medlemskap ansöktes. Fackavdelningen är skyldig att föra en förteckning över sina medlemmar. Fackavdelningen ska sörja om att medlemmarnas namn och personuppgifter, adress och arbetsplats införs i det medlemsregister som fackförbundet för. Fackavdelningen ska anmäla namn- och adress- o.d. ändringar till fackförbundet vad gäller fackavdelningens funktionärer och medlemmar.

7 § UTTRÄDE ELLER UTESLUTNING UR FACKAVDELNINGEN

En medlem har rätt att utträda ur fackavdelningen antingen genom att meddela om saken skriftligen till fackavdelningens styrelse eller till dess ordförande eller genom att vid fackavdelningens möte meddela om saken för anteckning i mötesprotokollet. När en medlem har utträtt ur fackavdelningen förlorar han eller hon alla sina rättigheter där och han eller hon befrias från de skyldigheter som han eller hon har förbundit sig till vid sin anslutning till fackavdelningen.

En medlem kan uteslutas ur fackavdelningen, om han eller hon har lämnat sin medlemsavgift obetald i minst sex månader.

Fackavdelningen har dessutom rätt att utesluta en medlem från fackavdelningen, om han eller hon:

 1. har underlåtit att fylla de skyldigheter som han eller hon har förbundit sig till vid anslutningen till fackavdelningen
 2. genom sitt uppträdande i fackavdelningen eller utanför densamma väsentligt har skadat fackavdelningen
 3. inte längre uppfyller de villkor för ett medlemskap som nämns i lag eller fackavdelningens stadgar
 4. i väsentligt mån verkar i strid med förbundets och fackavdelningens syfte.

Fackavdelningens styrelse avgör frågan om ett uteslutande ur fackavdelningen.

Efter uteslutning förlorar medlemmen omedelbart alla sina rättigheter i fackavdelningen. Samtidigt befrias han eller hon även från de skyldigheter han eller hon förbundit sig till vid anslutning till avdelningen, dock icke medräknat de betalningar som redan hunnit förfalla till betalning, eller sådana betalningar som han eller hon förbundit sig till under en viss tid.

8 § ÖVERFLYTTNING FRÅN EN FACKAVDELNING TILL EN ANNAN

När en medlem flyttar till en arbetsplats som hör till en annan fackavdelnings verksamhetsområde, bör han eller hon meddela om saken till fackavdelningen på det sätt som beskrivs ovan i 7 § 1 mom.

När en medlem har bytt till en arbetsplats som hör till en annan fackavdelnings verksamhetsområde, ska han eller hon anmäla sig som medlem i den nya fackavdelningen inom 30 dagar efter att arbetet har inletts. Medlemmen får då räkna sig till godo de medlemsavgifter och den tid han eller hon har varit medlem i den förra fackavdelningen.

9 § FACKFÖRENINGSAVGIFTER

En medlem ska betala en fackföreningsavgift till fackföreningen så som fackföreningens fullmäktige bestämmer på sitt höstmöte.

10 § FACKAVDELNINGENS ORGAN

Fackavdelningens organ utgörs av fackavdelningens möte och styrelse. Fackavdelningens möte utövar fackavdelningens beslutanderätt. Styrelsen är fackavdelningens verkställande organ.

11 § MÖTEN OCH MÖTESKALLELSER

Fackavdelningen sammanträder till ordinarie möten och extra möten. Fackavdelningen håller extra möte när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av fackavdelningens röstberättigade medlemmar hos styrelsen skriftligen anhåller om detta för behandlingen av visst ärende.

Ifall styrelsen beslutar det kan man delta i fackavdelningens ordinarie, extra och styrelsemöten på distans innan eller under mötet och även per post eller via en teleförbindelse eller med bruk av andra tekniska hjälpmedel. Om möjligheten att delta på distans och metoden för detta ska meddelas i möteskallelsen. Fackföreningens möte godkänner för detta syfte röstnings- och valordningen.

Vid ett möte kan man behandla även andra än de ärenden som nämns i möteskallelsen. Man kan dock inte fatta något beslut i dem. Ärendena som behandlas avgörs med enkel röstmajoritet, om inte annat särskilt föreskrivs i dessa stadgar. Ett val av medlemmar till fackavdelningens styrelse förrättas som proportionellt val, om kandidaterna är fler än mandaten.

Vid val används kandidatlistor med en kandidat, som kan ingå valförbund. Rösten ges kandidaten. I valförbund får den person som fått mest röster hela valförbundets sammanlagda röstmängd som sitt jämförelsetal, personen som fått andra mest röster hälften av röstmängden, tredjeplatsen en tredjedel osv. De som blir valda fastställs enligt kandidaternas jämförelsetal.

För de som har fått samma jämförelsetal avgör lotten valet.

Ifall rösterna är jämna vid en omröstning avgör ordförandes röst. Medlemmarna har enbart en röst i alla val och omröstningar. Man kan inte rösta med fullmakt.

Noggrannare bestämmelser om valförrättande ges i valordningen som godkänts av fackavdelningen.

Fackavdelningens ordinarie möte kallas samman två veckor innan mötet och extra möten en vecka innan mötet. Möteskallelsen ska publiceras i en tidning som allmänt utges i regionen eller i fackföreningens tidning. Därtill ska man i mån av möjlighet meddela om möten på arbetsplatsernas anslagstavlor, fackavdelningens webbplats eller per e-post.

I brådskande fall kan ett extra möte kallas samman tre dagar innan mötet. I detta fall ska man meddela om mötet på arbetsplatsernas anslagstavlor, fackavdelningens webbplats och i mån av möjlighet även via e-post.

12 § ORDINARIE MÖTEN

Ordinarie möten

Vid fackavdelningens vårmöte, som hålls i mars-april

 1. behandlar man verksamhetsberättelsen och gör en utvärdering av hur de uppställda målen för det föregående verksamhetsåret har förverkligats och om verksamheten har bedrivits på ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt samt fattar beslut om de åtgärder som denna utvärdering eventuellt ger anledning till
 2. behandlas bokslutet för det föregående året, framläggs verksamhetsgranskarnas utlåtande samt besluts om fastställande av bokslutet och om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.
 3. beslutas om användningen av överskott eller täckande av ett eventuellt underskott.

 

Vid fackavdelningens höstmöte, som hålls i november-december

 1. fastställs en verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår
 2. väljs vart tredje år en ordförande för fackavdelningens styrelse, som även är fackavdelningens ordförande
 3. väljs vart tredje år fackavdelningens styrelses andra ordinarie medlemmar och deras suppleanter *, i enlighet med bestämmelserna om proportionella val i 11 § och
 4. väljs två verksamhetsgranskare och suppleanter för dessa för följande räkenskapsperiod.

13 § FACKAVDELNINGENS STYRELSE

Fackavdelningens ärenden och egendom handhas av en vid höstmötet vald styrelse, till vilken hör en ordförande och 6-8 medlemmar samt lika många suppleanter. Styrelsens mandatperiod är tre kalenderår. Styrelsen utser en eller två vice ordförande bland sina medlemmar, samt en sekreterare och en kassör och övriga funktionärer antingen bland sina medlemmar eller bland utomstående. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, vid förhinder för denna, på kallelse av viceordförande, eller ifall tre av styrelsen medlemmar skilt anhåller om detta. Styrelsen är beslutför när ordförande eller viceordförande och minst hälften av styrelsens övriga medlemmar är närvarande.

Styrelsen uppgift är att 1. leda fackavdelningens verksamhet och handlägga dess ärenden i enlighet med dessa stadgar och beslut som har fattats vid fackavdelningens möten

 1. kalla samman fackavdelningens möten och bereda de ärenden som skall behandlas på dem
 2. verkställa de beslut som fackavdelningens möten fattat
 3. förvalta fackavdelningens tillgångar och egendom samt svara för bokföring och uppgörandet av bokslut
 4. årligen sammanställa en verksamhetsberättelse
 5. sända sin verksamhetsberättelse och årsredovisning för det föregående året till förbundet omedelbart efter fackavdelningens vårmöte, dock före utgången av maj månad
 6. fastställa underavdelningarnas instruktioner och leda och övervaka deras verksamhet
 7. godkänna medlemmar i fackavdelningen samt besluta om uteslutande av medlemmar ur fackavdelningen
 8. föra en förteckning över fackavdelningen medlemmar och sörja för att fackavdelningens medlemmars namn och personuppgifter, adress och arbetsplats införs i det medlemsregister som förbundet upprätthåller samt meddela om namn-, adress- och andra förändringar vad gäller fackavdelningens funktionärer och andra medlemmar
 9. se till att förbundets företrädare har uttrycks- och närvarorätt vid fackavdelningens och dess styrelses möten
 10. representera fackavdelningen samt föra dess talan och svara i fackavdelningens namn
 11. verka för att verkställa fackavdelningens syften som fastställts i 2 §.

14 § BEREDANDE AV TJÄNSTE- OCH KOLLEKTIVAVTAL

Propositioner om förbättring av tjänste- och kollektivavtalen framställs och beslutas om antingen vid fackavdelningens ordinarie eller extra möten. Fackavdelningens propositioner framförs till förbundets styrelse i den ordning som fastställs av förbundets styrelse.

15 § TECKNING AV FACKAVDELNINGENS NAMN

Fackavdelningens namn tecknas av fackavdelningens ordförande, eller första eller andra viceordförande, alltid två tillsammans eller någondera av dem tillsammans med en av styrelsen vald funktionär.

16 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSPERIOD

Fackavdelningens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet bör överlämnas till verksamhetsgranskarna senast tre veckor före fackavdelningens vårmöte.

17 § VALBARHET

En medlem kan väljas till ett förtroendeuppdrag inom fackavdelningen under förutsättning att han eller hon inte i slutet av det år som omedelbart föregår valet har obetalda medlemsavgifter.

Mandatet för den som har valts till ett förtroendeuppdrag varar till mandatperiodens slut, om inte han eller hon träder ur fackavdelningen eller utesluts från denna.

18 § ÄNDRING AV STADGAR OCH UPPLÖSNING AV FACKAVDELNINGEN

Ändringar av dessa stadgar kan göras om ärendet, sedan det har nämnts i möteskallelsen, har tagits till behandling på fackavdelningens ordinarie möte och minst över 1/2 av de närvarande medlemmarna har röstat för ändringarna.

Tehys fullmäktige fastställer fackavdelningens modellstadgar. Om man inom fackavdelningen inte kan enas om sitt verksamhetsområde, besluter Tehys styrelse om saken. Styrelsen kan av särskilda skäl ge fackavdelningen rätt att avvika från modellstadgarna.

Om fackavdelningen fattar ett beslut om att upplösas eller om fackavdelningen upplöses, skall dess tillgångar överlåtas till förbundet. Ett beslut om en upplösning kan endast fattas vid ett ordinarie medlemsmöte eller vid ett extra möte och beslut om upplösning av fackavdelningen kräver ett understöd av minst 3/4 av de avgivna rösterna.

Godkända på höstmötet 3.12.2015

*) Som avvikelse till stadgarna, vårmötet 2015 beslutade att till styrelsen 2016-2019 väljs fyra allmänna suppleanter/ES