Periodarbetstid enligt arbetstidslagen

Bilaga 3

 

Arbetstidslagen

– hur arbetstiderna ser ut för dem som arbetar i periodarbete

 

 

Ordinarie arbetstid

 

Bestämmelser om ordinarie arbetstid finns i 3 kap. arbetstidslagen (FFS 605/1996). Huvudregeln enligt 6 § är att ordinarie arbetstid pågår högst 8 timmar om dygnet och högst 40 timmar i veckan samt att ordinarie arbetstid kan ordnas så att den i genomsnitt är 40 timmar under en tidsperiod av högst 52 veckor.

 

På vissa arbetsplatser behövs ett särskilt smidigt system. Därför har det bestämts i 7 § att t.ex. på sjukhus, vid hälsovårdscentraler, på daghem som håller öppet dygnet runt och på vårdanstalter får ordinarie arbetstid ordnas så att den under en period av 3 veckor är högst 120 timmar, att den under en period av 2 veckor är högst 80 timmar eller att den under 6 veckor är 240 timmar. I 7 § finns även begränsningar som säger att den ordinarie arbetstiden inte under någon period av 3 veckor får överstiga 128 timmar och att den inte under någon period av 2 veckor får överstiga 88 timmar.

 

 

Övertidsarbete

 

Utöver den ordinarie arbetstiden kommer övertidsarbete som det ges övertidsersättning för. Enligt 18 § krävs den anställdes samtycke för att övertidsarbete ska utföras. Tjänstemän är dock skyldiga att utföra övertidsarbete om övertidsarbetet är nödvändigt på grund av arbetets art och av synnerligen tvingande skäl. I 19 § finns begränsningar av hur mycket övertidsarbete som får utföras: högst 138 timmar under 4 månader och högst 250 timmar under ett kalenderår (eller högst 330 timmar under ett kalenderår om personalen ingår en överens­kommelse om det med arbetsgivaren). Bestämmelser om övertids­ersättning för landskapsanställda finns i 17, 19 och 20 §§ tjänstekollektivavtalet om arbetstid.

 

 

Nattarbete

 

Det är inte meningen att alla ska behöva arbeta natt (kl 23.00-06.00), men enligt 26 § får nattarbete utföras i periodarbete.

 

Nattskift är arbetsskift där minst tre timmar infaller under tiden kl 23.00-06.00.

Enligt 5 § 2 mom. TKA om arbetstider får en landskapstjänsteman i periodarbete inte hållas i nattarbete under flera än fem på varandra följande arbetsskift utan sitt samtycke.

 

Vila

 

Om arbetstiden i periodarbete är längre än sex timmar ska den anställde enligt 28 § antingen ges tillfälle till minst en halvtimmes rast eller tillfälle att inta en måltid under arbetstiden.

 

Dygnsvilan för periodarbete ska enligt 29 § som huvudregel vara 9 timmar oavbrutet. De 9 timmarna ska vara placerade under 24-timmarsperioden från att arbetsskiftet började. Huvudregeln är alltså att arbete inte ska få ske mer än 15 timmar i sträck. En anställd som börjar arbeta kl 07.00 ska avsluta sitt arbete senast kl 22.00 för att 9 timmars oavbruten vila ska få plats inom 24 timmar från att arbetet började. Med den anställdes samtycke kan dock dygnsvilan förkortas till 7 timmar. Enligt 29 § 2 mom. är det tilllåtet med tillfälliga avvikelser så att dygnsvilan bara blir 5 timmar t.ex. för att en oförutsedd anhopning av arbete ska kunna åtgärdas, men då ska den anställde så snabbt som möjligt få kompletterande vilotid som ersätter vilotiden som hen gått miste om.

 

För att orka med sitt arbete behöver alla anställda en minst 24 timmar lång oavbruten ledighet varje vecka. Enligt 31 § ska ledigheten vara minst 35 timmar lång i genomsnitt, men aldrig kortare än 24 timmar i sträck.

 

 

Utjämningsscheman och arbetsskiftsförteckningar

 

Vid periodarbete är det viktigt att det finns bra utjämningsscheman och arbetsskifts­förteckningar. Arbetsgivaren ska enligt 34 § ge förtroendemännen tillfälle att framföra sina åsikter när utjämningsschemat förbereds eller ändras. Enligt 35 § ska arbetsskifts­förteckningen, där den anställdes ordinarie arbetstid och vilotid framgår, uppgöras för så lång tidsperiod som möjligt. När arbetsskiftsförteckningen uppgörs ska förtroendemännen, om de så önskar, få framföra sina åsikter. Tillräcklig tid ska reserveras för genomgång av utkast till utjämningsscheman och arbetsskiftsförteckningar. Senast en vecka innan arbetsskifts­förteckningen ska börja tillämpas, måste den skriftligen delges de anställda och därefter kan den bara ändras med personalens samtycke eller av vägande skäl som hänför sig till arbetsarrangemangen. Kompletterande bestämmelser för landskapsanställda finns i tillämpnings­anvisningen till 13 § tjänstekollektiv­avtalet om arbetstider.

 

Detta är den lagstiftning som gäller för landskapet och kommunerna. Beträffande privata sektorn kan eventuellt andra nyare regler gälla.

 

 

Sara Karlman                                                                 januari 2014