Peggy Eriksson, Ålands framtid

1. Hur ska hemvården utvecklas under nästa regeringsperiod?

Hur kontrollerar ni att lagen efterföljs?

Vad har Åland gjort hittills i frågan?

rpt

Vi anser att när man uppgör klientplaner så skall de alltid gagna klienterna. Vi behöver bli bättre på att arbeta tillsammans äldreomsorg, KST, ÅHS och FPA. Det är svårt för människor som har ett stort vårdbehov att själv förstå och ta reda på vad som behövs för att få den hjälp och stöd som man behöver. På ett strukturerat sätt skall man ha nätverksmöte där alla skall bidra med sin expertis och se till att det som åligger den myndigheten sköts till slut. Vi behöver samarbeta över gränserna och sammanhållen hemvård skall vara mer än ord. Ålands Framtid anser att man skall göra en utvärdering tex via ÅSUB hur klienterna upplever att lagen följs. Den så kallade 5 finger modellen skulle bra kunna ligga som underlag för förebyggande arbete.

Lagen om funktionshinderservice i Finland skall skjutas upp till 1.1.2025. Åland verkar vänta på hur social och hälsovårds lagstiftningen ändrar när man överfört hela servicen till välfärdsområden  och sedan skall ändra lagstiftningen. Detta på påverkar alltid tyvärr Åland eftersom Finland ofta glömmer bort Ålands lagstiftningsbehörighet när man genomför stora reformer. Det som Ålands Framtid konkret vill genomföra är servicesedlar så att man som person med funktionsnedsättning själv skall kunna välja sysselsättning och att man skall kunna välja arbete med stöd. Vi vill även att valmöjligheten gällande yrken skall bli bredare än vad det är nu.

2.  Hur kommer ditt parti att garantera och verkställa lönejämställdhet?

Det är en fråga många länge försökt komma till rätta med. Vi tror att man måste arbeta på flera olika plan med frågan. Både med att utbilda främst kvinnor att löneförhandla på ett bra sätt. Det skall inte vara möjligt att inte förlänga vikariat på grund av graviditet. Det behövs fler händer på golvet i vården och vårdbiträden som ett komplement är bra. Det måste vara möjligt att ha en karriär inom vården så att det syns när man tar mer och mer ansvar och utbildar sig. Vi anser att man skall få en högre lön när man utbildar sig vidare. Outbildad personal är bara en sista utväg då det är omöjligt att få tillräckligt med vikarier och kan inte ensamma arbeta i vården men i par med utbildad personal som förstärkning. 

3. Är du intresserad av att få mer information om hur det fungerar inom vård- och omsorgssektorn från dem som arbetar där? I vilket forum?

Ja jag för kontinuerligt diskussioner med personal inom sjukvård och äldreomsorg och inom KST för att få information om hur arbetssituationen är. Man får gärna ta kontakt med tex peggy.smulter@aland.net och även uppge att man vill vara anonym.

4.  På vilket sätt anser du att jämställdheten idag är tillräcklig och hur är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande löner och inflytande på de åländska arbetsplatserna?

Jämställdheten är inte uppnådd men inom det offentliga är jag beredd att tex premiera ett kön framom ett annat i en bransch  för att uppnå jämställdhet. Tex en manlig kollega i ett kvinnodominerat yrke ellertvärtom.Utgångspunkten skall vara inom det offentliga att lika lång utbildning skall generera lika lön. 

5. Vad har du gjort eller planerar du att göra för att förbättra barnomsorgen och/eller äldreomsorgen?

Ålands Framtid anser att den subjektiva rätten till dagvård inte var ett bra beslut och det skall omprövas och utgå från barnets behov. Barn behöver även sammanhängande semester. Dagis är ett arbete och alla behöver vila. Vi behöver se till att personalen trivs och att barn får den tid och det stöd de behöver tillräckligt tidigt och att föräldrar är trygga i sin roll som förälder. Barns skärmtid skall begränsas. 

Inom äldreomsorg förespråkar vi välfärdsteknik som trygghetslarm utomhus och nattkamera för att stärka trygghet och möjligheter att bo hemma så länge som möjligt. 

Ålands Framtid har arbetat för en sysselsättningkoordinator inom äldreomsorgen i  Jomala. Stärker vi kondition och funktionsförmåga kan det bidra till en längre tid med god funktionsförmåga.