Tehys skriftliga frågor till valkandidaterna:

1. Hur ska hemvården utvecklas under nästa regeringsperiod?

A)  Enligt text på LR:s hemsida är syftena med den nya socialvårdslagen bl.a. att stärka klientorienteringen och helhetssynen samt flytta fokus i socialvården från korrigerande åtgärder till främjande av välfärd och tidigt stöd. Denna kursriktning syns redan i de nya kriterierna i närvårdarutbildningen.   HUR KONTROLLERAR NI ATT LAGEN EFTERFÖJS?

B)  I lagstiftningspromemoria om förnyande av socialvårdslagstiftningen står att tanken är att en ny funktionshinderlag ska utarbetas så snart den nya socialvårdslagen godkänns. En ny funktionshinderlag är nödvändig för att uppfylla FN:s funktionshinderkonvention som ratificerades redan 2016. VAD HAR ÅLAND GJORT HITTILLS I FRÅGAN?

2.Hur kommer ditt parti att garantera och verkställa lönejämställdhet?

Graviditetsdiskriminering förekommer fortfarande. Hur tänker ni få stopp på det?

Hur kommer ni garantera att utbildad vårdpersonal finns att tillgå i framtiden och att branschen förblir lockande? Hur ställer ni er till att outbildad personal används som vikarier inom vården?

3. Är du intresserad av att få mer information om hur det fungerar inom vård- och omsorgssektorn från dem som arbetar där? I VILKET FORUM?

4. PÅ VILKET SÄTT anser du att jämställdheten idag är tillräcklig OCH HUR är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande löner och inflytande på de åländska arbetsplatserna?

5. VAD har du gjort eller planerar du att göra för att förbättra barnomsorgen och/eller äldreomsorgen?

Du kan läsa svaren genom att klicka på namnen. Fast alla partier deltog i intervjuerna skickade endast tre av dem sina svar också skriftligt.

Pernilla Söderlund, Liberalerna på Åland

Wille Valve, Moderat samling för Åland

Peggy Eriksson, Ålands framtid