Har du fått behörighetsavdrag och för lite lön?

Just nu diskuteras flitigt i massmedierna, ifall alla kommuner har tolkat rätt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet Akta.  Oklarhet om rätt lönenivå kan uppstå, om till exempel en barnskötare arbetar som närvårdare eller en som inte slutfört sina studier anställs. Vårdpersonalens kompetenskrav är för det mesta lagstadgade, men t.ex studeranden anlitas ofta som vikarier och inhoppare.

Grunden i den kommunala lönesättningen är arbetets kravnivå: lika lön ska betalas för likvärdigt arbete.  Om en person med ”fel” utbildning har exakt samma arbetsuppgifter som nån med formellt rätt utbildning, ska den uppgiftsbaserade lönen vara samma. Om lönesättningen dessutom baserar sig på en arbetsvärdering och den uppgiftsbaserade lönen enligt den är högre än motsvarande minimilön i Akta, får inget kompetensavdrag göras.

Men, ifall den som har bristfällig utbildning har mindre krävande arbete, nån eller några arbetsuppgifter görs endast av de formellt kompetenta, är det ok och rätt med så kallad kompetensavdrag. Den kan vara högst tio procent av den uppgiftsbaserade lönen.

Löneavdraget bestäms i Akta i andra kapitlet, 9§ och dess andra moment. För att korrigera felet har kommunarbetsgivarna i riket skickat en cirkulär (på finska) om paragrafens rätta tolkning i april. Någon motsvarande cirkulär går inte ännu att hitta hos KAD på Åland.

”Oberoende av om den anställde uppfyller de behörighetskrav för uppgiften som anges i lagstiftningen eller som den behöriga myndigheten fastställt, ska den uppgiftsrelaterade lönen i första hand bestämmas utgående från arbetets svårighetsgrad. Om den anställde inte uppfyller behörighetsvillkoren kan den uppgiftsrelaterade lönen vara högst 10 % lägre än vad den ifrågavarande lönebestämmelsen i lönesättningen förutsätter.”

Tehy har ingen sådan lönestatistik där vi centralt kan kolla ifall din lön är rätt eller fel. Var och en måste hålla koll själv, om t,ex ordet behörighets- oeller utbildningsavdrag nämns på lönesedeln eller i arbetsavtalet. Ifall du misstänker att du har fått fel lön, ta gärna kontakt med tehy@aland.net eller lönekontoret i din kommun. Ansvaret för att löneutbetalningen är eller korrigeras  rätt ligger alltid hos arbetsgivaren.

Fel betalda löner kan krävas retroaktivt, i tjänsteförhållanden tre år och med arbetsavtal fem år bakåt i tiden. När anställningen har upphört tillämpas två års preskriptionstid för lönefodringar I riket uppskattar man att det handlar totalt om miljonbelopp. Hur det ligger till på Åland vet ingen ännu.

Situationen som beskrivs ovan gäller inte tehyiter i landskapets tjänst eller på privata sektorn, där löner betalas enligt andra avtal.