Rösta en ålänning till Tehys fullmäktige!

Tehy r.f. ordnar fullmäktigeval 11.-28. september. Röstningen sker elektroniskt. Hela Finland bildar en valkrets, och det finns totalt 547 kandidater. Av dessa väljs 83 personer, och mandatperioden är fyra år.

Vi har en bra chans att få en egen representant med, och ÅHS huvudförtroendeman Pirjo Åkerblom ställer upp. På rikets Tehys hemsida finns en valmaskin med alla kandidater, men den är tyvärr nästan helt på finska.

Därför har vi översatt Pirjos presentation. Mer info kommer när valen närmar sig!

Pirjo Åkerblom, nummer 506

Tehys fackavdelning på Åland r.f., huvudförtroendeman

Valförbund: Värdera yrkeskunskapen

Ordförandefavorit: Pipsa Allén

Jobbar på: Ålands hälso- och sjukvård, operationsskötare

 

 

Påståenden och Pirjos svar (i fetstil), ur Tehys valmaskin:

Vad är viktigare, att bättra arbetsvälmående eller löneförhöjningar?

– Jag anser att båda är lika viktiga.

Säker anställning eller hög lön?

– Arbetsgivaren använder gärna denna hotbild för att kunna undvika att betala rättvis lön och ordna tillräcklig personbemanning. Jag skulle inte vara så säker att arbetsplatserna är på väg att försvinna.

Löneskillnader mellan könen ska utjämnas oberoende av ekonomisk konjunktur?

– Helt rätt. Kvinnor har väntat på rättvisa löner alltför länge. Detta stöds även av EU, som förpliktar att den synpunkten tas upp i arbetsvillkor- och löneförhandlingarna.

Vidareutbildning och arbetets kravnivå borde synas bättre i lönen jämfört med idag?

-Helt rätt, något annat alternativ kan inte accepteras.

Ska man förhandla fram ett eget kollektivavtal för vårdpersonalen i samband med sote-reformen?

– Endast ett sådant kollektivavtal, som är skräddarsytt för vårdpersonalens intressebevakning, ger tillräcklig skydd i föränderliga förhållanden.

Hälsoskillnader utjämnas bäst om vårdbranschen konkurrensutsätts.

– Kanske kan valfriheten och frigöring av konkurrensen på större orter påverka positivt i någon mån. Nuvarande regeringens planer i saken verkar ändå gynna dem. Som redan har relativt bra hälsotillstånd.

Med hjälp av robotar kan vårdproffs bättre koncentrera sig i vårdens kärnområden.

– Säkert finns det på detta område möjligheter till utveckling, som kan gagna även vården.

Arbetstagarnas förmän ska ha utbildning och erfarenhet från vårdbranschen.

– Ledning av sakkunniga betecknar ledarskapet i vården. Det är en obestridlig förutsättning att ha en djup, personlig kännedom med vårdandets innehåll.

Tack vare teknologisk utveckling, är inte satsningar på utbildning och kunnig arbetskraft så viktiga.

– De teknologiska uppfinningar, som anknyter sig till vården, behöver ovillkorligen redan i planeringsskedet sådan sakkunskap, som speciellt de som har länge arbetat i praktiken har.

Vårdbiträden är en viktig resurs vid sidan av professionell vårdpersonal.

– Vi behöver inte nya, dåligt avlönade personalgrupper till vården. Eventuella brister att få vårdpersonal blir korrigerade, när man höjer lönerna till rätt nivå.

Skolor borde testa de sökandes lämplighet till social- och hälsovårdsbranschen.

– Det är solklart att alla inte är lämpliga till arbeten inom social- och hälsovården. För att undvika ömsesidiga besvikelser och ekonomiska förluster, är testning på sin plats.

Familjeledigheter borde förnyas så, att pappornas ledigheter ökar.

– Som en del av familjeledighetsreformen måste man få kvinnolöner på en sådan nivå att familjen inte behöver välja den som förtjänar mindre att ta ledigt.

Tidsbundna kontrakt, nollarbetsavtal och andra otypiska arbetsförhållanden borde regleras med striktare lagstiftning.

– Om det inte finns sanktioner i lagstiftningen, utnyttjas de svagare anställda.

Alla studeranden ska i fortsättningen vara Tehys fullvärdiga medlemmar.

-Sådan praxis skulle kunna vara nyttigt och garantera kontinuitet i det fackliga arbetet.

De som arbetar i social och hälsovårdsbranschen är splittrade i för många fackförbund.

– Med tanke på intressebevakning är det mest förnuftigt att alla skulle höra till ett fackförbund. Tillsammans skulle vi vara betydligt starkare.

Tehy borde delta mer aktivt i den etiska diskussionen kring social- och hälsovård.

– Ministeriernas, riksdagens och regeringens beslutsfattare bör oavbrutet vara medvetna om de konsekvenser som besluten har. Tehy och tehyiterna har i saken värdefull kunskap, det borde fås hörbart i offentligheten.

Tehy måste vara beredd på kraftiga stridsåtgärder, när förhandlingarna så kräver.

– Arbetskonflikt bör man se som en metod som man ibland, beklagligt nog, måste använda. Detta för att det fortfarande finns gammalmodiga strukturer i samhället, som styr så att arbetsuppgifter nedvärderas inom kvinnodominerade branscher och löner blir därefter.