Yrkesinriktad KIILA-rehabilitering för personer i arbetslivet

Syftet med KIILA-rehabilitering är att förbättra arbetsförmågan så att man ska kunna stanna kvar i arbetslivet.

KIILA-rehabilitering kan vara ett lämpligt alternativ för dig om du är anställd eller arbetar som företagare och har en sjukdom som försvårar ditt arbete. Rehabiliteringen ska sättas in tillräckligt tidigt för att du ska kunna fortsätta arbeta.

KIILA-rehabiliteringen planeras alltid individuellt. Rehabiliteringen omfattar bedömning av din situation, grupperioder, individuella perioder och en avslutande period. KIILA-rehabilitering i kursform ordnas skilt för olika yrkesområden. Arbetsgivarna och producenterna av företagshälsovård har ansökt om Kiila kurserna för sina anställda samt fackföreningarna och fackförbunden för sina medlemmar. Rehabiliteringsperioderna genomförs under loppet av 1–1,5 år. Om du inte hittar en lämplig kurs för KIILA-rehabilitering i grupp kan du ansöka om individuell KIILA-rehabilitering.

Det primära för att söka på kurs är ett konstaterat och upplevt behov av stöd för att orka fortsätta arbeta. Bakom rehabiliteringsbehovet kan ligga förändringar i arbetet eller att du har små möjligheter att påverka ditt arbete. Detta kan ta sig uttryck i försämrad arbetsprestation, i upplevd belastning eller i hälsoproblem som orsakas av ständig belastning och som nedsätter arbetsförmågan. Förvärrade sjukdomssymtom på jobbet, ökat anlitande av hälsovårdstjänster samt arbetsfrånvaro kan också vara ett tecken på försämrad arbets- och funktionsförmåga. Du kan ansöka om KIILA-rehabilitering även om du inte omfattas av företagshälsovård. Du kan också få en rekommendation om KIILA-rehabilitering av primärvården eller en privatläkare.

Till rehabilitering väljs personer vars arbetsförmåga och utkomstmöjligheter har försämrats/riskerar att försämras betydligt på grund av sjukdom och vars sjukdom eller skada bedöms orsaka betydande sänkning i arbetsförmågan och försörjningen under de närmaste åren.

Under rehabiliteringen bedömer man mångsidigt klientens behov av rehabilitering och orsakerna till detta samt klientens nuvarande arbetskompetens och möjligheterna att förbättra den.

En kurs innehåller 10-13 öppenvårdsdygn i grupp, 1 individuell öppenvårdsdag och 2-4 individuella besök (varav minst ett besök av en sakkunnig). En kurs genomförs under loppet av 1-1,5 år.

Ansökan görs på blankett KU101r och KU200r.

På FPA:s sida finns mera info :

https://www.kela.fi/kiila-rehabilitering
https://www.kela.fi/yrkesinriktad-rehabilitering-sa-har-ansoker-du

NU FINNS DET  KIILA KURSER ATT SÖKA FÖR 2023!

Tag kontakt med Jessica 050 5160360 för mera info