Nya styrelsemedlemmar på höstmötet

Efter höstmötet ordnades lotteri. Till vänster Katinka Holmström och till höger Pirjo Åkerblom.

Åsa Larson och Alexander Båsk Hellström har valts till Tehy Ålands nya styrelsemedlemmar på fackavdelningens höstmöte. De ersätter Yvonne Skaglund och Ulrika Clemes som båda slutat på egen begäran.

Styrelsen har också två nya suppleanter, Gerd Vikström och Anne-Sophie Juslin.

Fackavdelningen höll höstmöte på Kyrkby högstadieskola den 11 december. Totalt 43 medlemmar närvarade. Mötet godkände bl.a. verksamhetsplanen och budgeten för nästa år.

Tehy: Paragraf om vaccinering måste förtydligas eller strykas

Tehy anser att syftet med lagen om smittsamma sjukdomar, att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar, är mycket viktigt. Det finns ändå otydliga punkter i lagen, vilket har lett till många svårigheter på arbetsplatser i social- och hälsovårdsbranschen. Särskilt praxis gällande influensavaccination har gett upphov till problem. Influensavaccinationen sker årligen. I samband med detta utreds också vaccinationsskyddet upprepade gånger.

Tehy kräver i sitt utlåtande angående lagändringen att bestämmelserna om vaccination av arbetstagare förtydligas. Om det inte är möjligt, måste bestämmelsen strykas.

– Bestämmelsens nuvarande  formulering är otydlig och leder till oskäligt mycket utredande på arbetsplatser inom social- och hälsovårdsbranschen, senare eventuellt också i domstolar. Vid Tehy har hundratals förfrågningar angående tolkningen av  paragrafen behandlats under det senaste året, uppger Anna Kukka, arbetsmiljöexpert vid Tehy.

Enligt Tehy måste man trygga frivilligheten när det gäller vaccinering och stryka möjligheten till uppsägning.

– Paragrafen ska vara så tydlig att den inte kan tolkas så att arbetsgivaren ges grund för uppsägning av arbetstagaren i det fall att denna inte låter vaccinera sig. Den nuvarande paragrafen har lett till påtryckningar, skuldbeläggning och varningar med hot om uppsägning om arbetstagaren inte låtit vaccinera sig, säger Tehys jurist Matias Nyman.

Frivilligheten i fråga om vaccination är viktig med tanke på det huvudsakliga syftet med lagen, det vill säga ett positivt attitydklimat till vaccinering och vaccinationstäckningen.

Företagshälsovårdens roll måste förtydligas. Enligt lagen om företagshälsovård ansvarar företagshälsovården för utredning av arbetstagarnas hälsotillstånd och vaccinationer. Vaccinationspraxis för arbetstagarna ska antecknas i företagshälsovårdens verksamhetsplan. Man kan inte bedöma en arbetstagares möjligheter att fortsätta i sina uppgifter utom ramarna för företagshälsovårdssamarbetet och samarbetsförfaranden.

– En arbetstagare som låter vaccinera sig är en patient och ska också vårdas på det sätt det som hälso- och sjukvårdslagstiftningen och lagen om patientens ställning och rättigheter kräver, säger Kukka.

Enligt Tehy måste paragrafen, i fråga behandlingen av arbetstagarnas personuppgifter, specificeras på det sätt som föreskrivs i lagarna om integritet i arbetslivet respektive företagshälsovård och i EU:s dataskyddsförordning. I dagsläget förekommer betydande brister i fråga om behandlingen av känsliga personuppgifter.

Studerandes ställning måste beaktas bättre. Studerande behöver information om när bestämmelsen träder i kraft och om de vaccin som behövs samt stöd från studerandehälsovården för att utreda  vaccineringar och skaffa dem i tid.

Helheten av bestämmelsens inverkan på arbetslivet och dess förhållande till arbetslagstiftningen måste bedömas.

– Bestämmelsen får inte inverka på anställningstryggheten och sysselsättningen bland arbetstagare inom social- och hälsovårdsbranschen eller studerandes möjlighet att avlägga  läroperioder som ingår i studierna, säger Kukka.

På arbetsplatserna behövs förtroende, öppen kommunikation och motivering av behovet av vaccinationsskydd. Arbetsgivaren ska se till att det också för branschfolk finns lättillgänglig information om vaccinationerna.

Tehy kräver att  noggranna anvisningar för lagens verkställighet ges. Vid utarbetandet av anvisningarna måste branschens fackorganisationer, arbetsgivare och ministerier delta.

Mer service på svenska från rikets Tehy

Uträtta ärenden elektroniskt

Tehy.fi gör det lättare för dig att uträtta ärenden. Nu kan du se dina uppgifter och ställa frågor om till exempel lönesättning, arbetsvillkor eller dina medlemsärenden med en och samma inloggning.

Tehys medlemstjänst är nu mera omfattande än tidigare. Bakom inloggningen har öppnats en e-tjänst där du kan bevaka ärenden kring ditt medlemskap eller din anställning. Om du till exempel vill fråga om medlemskapet eller anställningen kan du ta kontakt elektroniskt – med en inloggning. Enkelt!

I e-tjänsten kan du

  • hantera och uppdatera dina medlemsuppgifter
  • granska och betala medlemsavgifter
  • meddela om en ny arbetsplats
  • fråga om lönesättning, anställningsvillkor, yrkesärenden, utbildning, arbetarskydd eller företagande
  • fråga om medlemsavgifter, studier eller byte av arbetsplats.

Förutom att e-tjänsten är enkel att använda är den också datasäker, vilket vanlig e-post inte alltid är. Därför lönar det sig i fortsättningen att ta kontakt i medlemskaps- eller anställningsärenden via e-tjänsten.

Vad som vidare underlättar är att alla meddelanden om samma tema sparas i tjänsten, vilket gör det lätt att återkomma till dem i senare. I tjänsten kan du skicka alla dokument till Tehy på en gång (t.ex. arbetsavtal, förteckningar över arbetsskift, lönekvitton m.m.). Du får besked per e-post när experten har besvarat din fråga.

Tehys telefontjänster betjänar dig såsom tidigare.

Inloggning

Logga in i tjänsten med ditt medlemsnummer och ditt lösenord.

Om du har glömt lösenordet, kan du få ett nytt via en länk som skickas till den e-postadress som du har uppgett.

Efter inloggningen hittar du e-tjänsten under ”Medlemsservice och mina uppgifter” eller ”Problem i arbetsförhållandet”.