Avtal som finns endast på finska

På Åland tillämpas ofta så kallade allmänbindande kollektivavtal inom den privata sektorn. Dessa avtal görs på finska i riket och ska översättas av en statlig organ, Nämden för fastställande av kollektivavtals allmänbindande verkan. När avtalen blir översatta publiceras den svenska versionen i lagsamlingen finlex.fi. Översättningen kan ibland dröja.

För tehyiternas del tillämpas till exempel den privata social- och hälsovårdssektorns och tandläkarbranschens kollektivavtal som allmänt bindande kollektivavtal. De båda avtalen saknar svensk översättning och tillämpas ofta på mindre företag, där varken arbetsgivaren eller de anställda kan svenska.

Dessa avtal är i kraft 2018-2020 och innehåller löneförhöjningar. Den 1.4.2018 höjdes lönerna med 1,73% och den 1.42019 kommer en höjning till, 1,74%. Ifall ni stöter på löne- eller andra avtalsproblem, ta gärna kontakt med tehy@aland.net.

För de som kan finska, finns rikets Tehys kollektivavtal samlade här.

De som jobbar hos Ålands landskapsregering, hittar sina avtal här.

Kommunala sektorns nya avtal på Åland har ännu inte tryckts men färskaste info finns här i Kommunala avtalsdelegationens cirkulär.

 

 

Nya styrelsemedlemmar på höstmötet

Efter höstmötet ordnades lotteri. Till vänster Katinka Holmström och till höger Pirjo Åkerblom.

Åsa Larson och Alexander Båsk Hällström har valts till Tehy Ålands nya styrelsemedlemmar på fackavdelningens höstmöte. De ersätter Yvonne Skaglund och Ulrika Clemes som båda slutat på egen begäran.

Styrelsen har också två nya suppleanter, Gerd Vikström och Ann-Sophie Juslin.

Fackavdelningen höll höstmöte på Kyrkby högstadieskola den 11 december. Totalt 43 medlemmar närvarade. Mötet godkände bl.a. verksamhetsplanen och budgeten för nästa år.

Tehy: Paragraf om vaccinering måste förtydligas eller strykas

Tehy anser att syftet med lagen om smittsamma sjukdomar, att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar, är mycket viktigt. Det finns ändå otydliga punkter i lagen, vilket har lett till många svårigheter på arbetsplatser i social- och hälsovårdsbranschen. Särskilt praxis gällande influensavaccination har gett upphov till problem. Influensavaccinationen sker årligen. I samband med detta utreds också vaccinationsskyddet upprepade gånger.

Tehy kräver i sitt utlåtande angående lagändringen att bestämmelserna om vaccination av arbetstagare förtydligas. Om det inte är möjligt, måste bestämmelsen strykas.

– Bestämmelsens nuvarande  formulering är otydlig och leder till oskäligt mycket utredande på arbetsplatser inom social- och hälsovårdsbranschen, senare eventuellt också i domstolar. Vid Tehy har hundratals förfrågningar angående tolkningen av  paragrafen behandlats under det senaste året, uppger Anna Kukka, arbetsmiljöexpert vid Tehy.

Enligt Tehy måste man trygga frivilligheten när det gäller vaccinering och stryka möjligheten till uppsägning.

– Paragrafen ska vara så tydlig att den inte kan tolkas så att arbetsgivaren ges grund för uppsägning av arbetstagaren i det fall att denna inte låter vaccinera sig. Den nuvarande paragrafen har lett till påtryckningar, skuldbeläggning och varningar med hot om uppsägning om arbetstagaren inte låtit vaccinera sig, säger Tehys jurist Matias Nyman.

Frivilligheten i fråga om vaccination är viktig med tanke på det huvudsakliga syftet med lagen, det vill säga ett positivt attitydklimat till vaccinering och vaccinationstäckningen.

Företagshälsovårdens roll måste förtydligas. Enligt lagen om företagshälsovård ansvarar företagshälsovården för utredning av arbetstagarnas hälsotillstånd och vaccinationer. Vaccinationspraxis för arbetstagarna ska antecknas i företagshälsovårdens verksamhetsplan. Man kan inte bedöma en arbetstagares möjligheter att fortsätta i sina uppgifter utom ramarna för företagshälsovårdssamarbetet och samarbetsförfaranden.

– En arbetstagare som låter vaccinera sig är en patient och ska också vårdas på det sätt det som hälso- och sjukvårdslagstiftningen och lagen om patientens ställning och rättigheter kräver, säger Kukka.

Enligt Tehy måste paragrafen, i fråga behandlingen av arbetstagarnas personuppgifter, specificeras på det sätt som föreskrivs i lagarna om integritet i arbetslivet respektive företagshälsovård och i EU:s dataskyddsförordning. I dagsläget förekommer betydande brister i fråga om behandlingen av känsliga personuppgifter.

Studerandes ställning måste beaktas bättre. Studerande behöver information om när bestämmelsen träder i kraft och om de vaccin som behövs samt stöd från studerandehälsovården för att utreda  vaccineringar och skaffa dem i tid.

Helheten av bestämmelsens inverkan på arbetslivet och dess förhållande till arbetslagstiftningen måste bedömas.

– Bestämmelsen får inte inverka på anställningstryggheten och sysselsättningen bland arbetstagare inom social- och hälsovårdsbranschen eller studerandes möjlighet att avlägga  läroperioder som ingår i studierna, säger Kukka.

På arbetsplatserna behövs förtroende, öppen kommunikation och motivering av behovet av vaccinationsskydd. Arbetsgivaren ska se till att det också för branschfolk finns lättillgänglig information om vaccinationerna.

Tehy kräver att  noggranna anvisningar för lagens verkställighet ges. Vid utarbetandet av anvisningarna måste branschens fackorganisationer, arbetsgivare och ministerier delta.