Svar från Obunden samling, Christian Wikström

  1. Varför ska vi som hör till vårdpersonalen rösta på just ditt parti?

Obunden samling jobbar för att få slut på visstidsanställningarna inom vården och öka anställningstryggheten. Vi har det som en prioriterad fråga inom partiet och anser att landskapet ska vara en förebild vad gäller goda anställningsförhållanden på Åland. Att ta ansvar helt enkelt.

Vi är det enda partiet som på ett konkret sätt har arbetat för vårdpersonalens villkor under den gångna mandatperioden. Det konkreta arbetet som vi avser är lagtingsledamöterna Bert och Lars Häggbloms motion om att ändra den åländska tjänstemannalagens bestämmelser så, att tillåtligheten av visstidsanställningar begränsas. Nästan 30 % av ÅHS personal har gått på visstidsavtal de senaste 4 åren. Detta framkommer av ÅHS personalberättelse och enligt vårt synsätt är detta en för hög andel som skulle minska väsentligt om reglerna inte var så tillåtande i förhållande till visstidsavtal.

2. Vad planerar ditt parti göra för att förbättra hälso- och sjukvården på Åland?

Sjukvården har en bra nivå redan idag. Genom att förbättra organisationen torde man dock med relativt små medel åstadkomma en ännu bättre vård. Obunden samling anser att ÅHS bör reformeras från ”toppen”, dvs. att anlita en mer professionell (alltså inte en majoritet av åländska politiker i ÅHS-styrelsen) styrelse skulle vara en viktig inledande åtgärd. Dessutom står vi för att personalens röst ska bli hörd genom en representant i styrelsen.

Färdigbehandlade patienter ska inte bli liggandes på avdelningarna i väntan på att bli friska nog för att åka hem. Tillräckligt med platser för färdigbehandlade patienter måste finnas.

3. Vad planerar ditt parti göra för att förbättra barnomsorgen eller äldreomsorgen på Åland?

Obunden samtling anser att barnomsorgen och äldreomsorgen generellt har en bra nivå på Åland. Det viktiga är att bibehålla en tillräcklig personaltäthet. Vi tror inte på att skriva en lag om personaltäthet eftersom det kan leda till för lite personal i vissa situationer. En stor utmaning är att få fram utbildad personal.

Att förbättra resurserna för högskolan att samarbeta med barnomsorgen/äldre omsorgen vore viktigt för att skapa en ännu bättre och lockande utbildning. Tillgången på utbildad personal är viktig och särskilt inom demensvården behöver vi mer spetskompetens för att erbjuda ännu bättre vård och omsorg än vid redan gör. Vi står för att högskolan ska utvecklas genom att erbjuda spetskompetens inom demensvård.

Närståendevårdarnas arbetsförhållanden måste förbättras. De är en viktig del av äldreomsorgen på Åland. Det handlar om att möjligheterna till avlastning ska bli flexiblare. Utbildning och särskilda tillfällen för återhämtning ska ordnas för de som är närståendevårdare.

4. Anser du att jämställdheten idag är tillräcklig eller är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande löner och inflytande för landskapets tjänstemän eller kommunala tjänsteinnehavare?

Det har genomförts arbetsvärdering inom ÅHS som det tyvärr inte blivit något betydande resultat av. Lika lön för lika arbete är viktigt och det systematiska arbete som redan påbörjats ska fortsätta.

År 2018 var andelen kvinnor i ÅHS ca. 87 % av alla anställda. Hela 94 % av vårdpersonalen var kvinnor 2018. Bland läkarna var förhållandet 55/45 i kvinnornas favör. Att fler män arbetar inom sjukvården är ett steg i strävan efter jämställda arbetsplatser.