Socialdemokraterna

ASD logoförminskad

  1. Är hälso- och sjukvården ett viktigt område för dig som politiker? Motivera svaret!
  2. Har du gjort någonting eller planerar du att göra någonting för att förbättra hälso- och sjukvården?
  3. Anser du att avdelningsskötare, sjukskötare och annan vårdpersonal har tillräckligt höga löner med hänsyn till deras utbildning och ansvar? (Löneskalan för barn­skötare, tandskötare och närvårdare med examen på gymnasialstadienivå      är 1.895-2.223 euro. Löneskalan för sjukskötare med 3,5 års högskoleutbildning är 2.062-2.759 euro. Löneskalan för avdelningsskötare, som har både 3,5 års sjuksköterske­utbildning samt 60 poäng ledarskapsutbildning, är 2.280-3.107 euro. Därtill kommer erfarenhetstillägg om högst 10 % och allmänna tillägget om 120 euro.)
  4. Är barnomsorgen och äldreomsorgen viktiga områden för dig som politiker? Motivera svaret!
  5. Har du gjort någonting eller planerar du att göra någonting för att förbättra barnomsorgen eller äldreomsorgen?

Namn

Fråga   1

Fråga   2

Fråga   3

Fråga   4

Carina Aaltonen

carina

 

 

 

 

 

 

Ja, naturligtvis. Det är ett av de allra viktigaste politikområdet som vi har. Eftersom skattemedlen minskar och vi får en åldrande befolkning samtidigt som möjligheterna ökar för vad som är möjligt att   behandla och bota så ökar också behovet av att se över och utveckla hälso- och sjukvården på ett strukturerat sätt. Det blir också svårare att rekrytera   god kompetens till mindre orter. Vi kommer alltid att ha behov av god och   högkvalitativ hälso- och sjukvård, framför allt behöver vi satsa på en god   primärvård på hela Åland. Även mer förebyggande och främjande insatser är   nödvändiga liksom stärka människors eget ansvar för sitt välbefinnande. Ja, naturligtvis. Dessa områden är minst lika viktiga som hälso- och   sjukvården liksom utbildning och skola.
Karl-Johan Fogelström

 karl-johan

Bra offentlig hälso- och sjukvård är kärnområden för ålänningarna och   det som vi alla gemensamt ska slå vakt om. Ett av de absolut viktigaste   politikområdena för landskapet och kommunerna. Mitt parti, socialdemokraterna, arbetar kontinuerligt för att   tillräckliga offentliga resurser ska finnas för att säkra en bra hälso- och sjukvård på Åland. Personalens löner måste vara i nivå med andra sektorer med likvärdiga   krav på utbildning och kompetens. En annan viktig fråga är rätten till heltid   och möjlighet till deltid. Samma svar som på fråga 1.
Barbro Sundback

 babsan

 

 

 

Ett viktigt område eftersom väljarna alltid anger att hälso- och   sjukvård är den viktigaste politiska frågan. Eftersom socialdemokraterna har ordförandeposten för ÅHS och ministeransvaret för hälso- och sjukvården så   har jag ett visst inflytande. Under det år jag var ordförande för ÅHS byttes   ledningen ut, förfarandet med de s.k. juristfakturorna upplöstes, geriatriska   avdelningens verksamhet omstrukturerades och läkarsekreterarna blev en egen enhet. För sjukskötarnas del initierade jag problemet med förordnanden. Situationen är låst, s.k. ordinarie anställningar nås endast genom att det finns ordinarie tjänster. Tjänsteinnehavare borde bara en bråkdel av de   anställda vara. Resten borde ingå arbetsavtal med arbetsgivaren och dessa   anställningar borde sedan förklaras ordinarie efter en viss tid. Lönesättningen är en facklig fråga och den bär både arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren ansvar för. Jag tycker att det är oändamålsenligt av Tehy att nu och då pressa politiker, som inte har ansvar för lönesättningen, att ta ställning till en enskild grupp offentligt anställdas lönekrav.Politiker som inte kan systemet för sedan lönefrågan upp på lagtingets bord. Den påföljande diskussionen skapar kanske rubriker men löser inte Tehys önskemål. Ja, som ordförande för Mariehamns stads   socialnämnd har jag varit med och tagit fram två pinfärska förslag för att   skapa bättre barnomsorg i staden. Ett dagis i Idrottsgården och ett nytt dagis på Horelliområdet. Dessa två investeringar kommer att förbättra   kvaliteten inom barnomsorgen och skapa förutsättningar för ett långsiktigt utbud av platser.Äldreomsorgen har engagerat mig länge.   År 2006 var jag med i en landskapskommitté som lade grunden för den nuvarande   ansvarsfördelningen inom äldreomsorgen. Som socialnämndens ordförande ser jag   behovet av ett paradigmskifte inom äldreomsorgen. Mera aktiverande insatser   som hemrehabilitering, aktiverande insatser inom kommunens fritids- och kulturförvaltning, bättre kollektivtrafik, flera alternativ för äldreboende samt nätbaserade tjänster till äldre som bor hemma (typ Virtu).Redan på 1990-talet föreslog jag att vi   på Åland skulle ta fram en äldreomsorgslag för att få en struktur på   äldreomsorgen och klargöra vilka investeringar och personella resurser som   behövs för att möta framtida behov. Förslaget röstades konsekvent ner av en   majoritet. I riket har man gjort ett försök att stifta en äldreomsorgslag. Som ordförande för den s.k. Susanngruppen som tagit fram ett förslag till   samordning inom socialvården ser jag klart att det finns behov inom äldreomsorgen att samordna den kommunala äldreomsorgen och samordna den kommunala   äldreomsorgen med de tjänster som äldre behöver som bor i sin hemkommun.

6. Är jämställdhet ett viktigt område för dig som politiker? Motivera svaret!

7. Anser du att jämställdheten idag är tillräcklig eller är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande löner och inflytande på de åländska arbetsplatserna?

8. Är arbetarskydd och trygghet i arbetslivet viktiga områden för dig som politiker? Motivera svaret!

9. Har du något förslag på någonting som skulle kunna göras för att förbättra arbetarskyddet och tryggheten i arbetslivet?

10. Är du intresserad av att få mer information om hur det fungerar inom vård- och omsorgssektorn från dem som arbetar där?

 

Namn Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10

Carina Aaltonen

 carina

 

 

 

Absolut, det är en grundläggande fråga. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdheten är inte tillräcklig idag. Regeringen vill öka jämställdheten och även lönerna för kvinnor. Ja, naturligtvis. Det handlar om möjligheter till inflytande över den egna   arbetssituationen, god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Vi lever i en föränderlig värld och arbetslivet ser inte längre ut som det gjorde för ens 10-20 år sedan. Det är däremot viktigt att man ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. Vi borde även bli bättre på att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att komma ut i arbete.Man ska även uppmuntra sin personal att vara med i fackföreningsarbete och den vägen vara med och påverka sin arbetsplats och sitt arbete. Gärna.
Karl-Johan Fogelström karl-johan  För mig är jämställdhet en självklarhet. Alla områden där det inte råder jämställdhet bör identifieras och   bristerna bör elimineras. Absolut! De är grundpelare i som måste vara på plats i ett   välfärdssamhälle som det åländska. Anställningsformerna bör ses över så de anställda kan känna sig   trygga. Som aktiv politiker (S) följer vi kontinuerligt med utvecklingen inom   vård- och omsorgssektorn.

Barbro Sundback 

babsan

 

 

Ja, ett jämställt samhälle är ett friare samhälle. Jämställda lösningar frigör   kreativitet och resurser. Kvinnors frigörelse kräver att män avstår från makt   och privilegier. För att nå ökad jämställdhet i arbetslivet måste   moderskaps- och föräldraledigheten finansieras 50/50 av båda föräldrars   arbetsgivare. Fördelningen mellan föräldrarna av föräldrarledigheten måste öka. Så länge kvinnorna stannar borta från arbetsmarknaden längre tid än männen är de inte lika konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Ja men frågorna är av den karaktären att jag som politiker i första hand kan   göra insatser inom relevant lagstiftning Nej. Det beror på.