Obunden samling

obs_plainformat_1161x1080px

  1. Är hälso- och sjukvården ett viktigt område för dig som politiker? Motivera svaret!
  2. Har du gjort någonting eller planerar du att göra någonting för att förbättra hälso- och sjukvården?
  3. Anser du att avdelningsskötare, sjukskötare och annan vårdpersonal har tillräckligt höga löner med hänsyn till deras utbildning och ansvar? (Löneskalan för barn­skötare, tandskötare och närvårdare med examen på gymnasialstadienivå är 1.895-2.223 euro. Löneskalan för sjukskötare med 3,5 års högskoleutbildning är 2.062-2.759 euro. Löneskalan för avdelningsskötare,  som har både 3,5 års sjuksköterske­utbildning samt 60 poäng ledarskapsutbildning, är 2.280-3.107 euro. Därtill kommer erfarenhetstillägg om högst 10 % och allmänna tillägget om 120 euro.)
  4. Är barnomsorgen och äldreomsorgen viktiga områden för dig som politiker? Motivera svaret!
  5. Har du gjort någonting eller planerar du att göra någonting för att förbättra barnomsorgen eller äldreomsorgen?

 

Namn

Fråga   1

Fråga   2

Fråga   3

Fråga   4

Fråga   5

 

Henrietta Hellström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, eftersom jag anser att alla ålänningar har rätt till en god vård   och ett gott bemötande anser jag att hälso- och sjukvården är ett viktigt område. Det är viktigt att se till att befolkningen mår bra och kan söka   hjälp vid sjukdom eller dåligt mående.  Jag arbetar kontinuerligt inom det kommunala för att utveckla och förbättra verksamheten inom vården för att på   bästa sätt tillvarata kommuninnevånarnas intressen och behov, det är dock viktigt att komma ihåg att ”vården” inte är någon ansiktslös tjänsteproducent   utan att man beaktar personalen inom vården och deras arbetsförhållanden. Det   går inte att förbättra vården utan att vårdpersonalen mår bra och har ett bra   arbetsklimat. Min avsikt är att fortsätta arbeta för att ständigt utveckla   och förbättra vården på Åland om jag får förtroendet att arbeta i lagtinget i   framtiden.  Med beaktande av att arbeten med likvärdig utbildningslängd   ligger högre på löneskalan utan att man inom dessa sektorer har   arbetsuppgifter som kan få fatala konsekvenser för individen man tar hand om (ekonomiska konsekvenser kan visserligen vara svåra men inte dödliga) så   anser jag att lönenivån lönenivån för vårdpersonal generellt ligger under   genomsnittet, detta gäller dock även för vissa andra kvinnodominerade yrken.  Barnomsorg och äldreomsorg, liksom all typ av vård är   viktigt för mig både som politiker och människa. Alla har rätt till vård och   omsorg – på lika villkor. Vi kommer alla i kontakt med barnomsorg,   äldreomsorg och annan vård i olika skeden av livet, och ofta är situationen   sådan att man står i en behövande ställning och kan uppleva sig som utsatt, av bland annat den anledningen är det viktigt för mig att vi kan hjälpa dem som söker vård på ett bra sätt – vilket gör   alla omsorgsområden viktiga för mig. Jag har kommunalt arbetat väldigt aktivt med dessa frågor. Jag har varit med och utarbetat kommunens äldreomsorgsplan och engagerar mig   mycket i frågor gällande verksamheten i kommunens äldreboende Solgården. Jag arbetar nu också med grupper för utbyggnad av daghemmet med en   småbarnsavdelning för att integrera gruppen barn i åldern 0-3 i samma miljö   som barnen i åldrarna 3-6, samt en grupp för utbyggnad och renovering av kommunens samlingslokal vid Ekergårdens pensionärsbostäder. Virtu-projektet i kommunen är ett projekt jag är involverad i och arbetar med och min förhoppning är att vi så småningom skall kunna sända fullmäktigemöten över VIRTU-kanalen på begäran av kommunens äldre.

 6. Är jämställdhet ett viktigt område för dig som politiker? Motivera svaret!

7. Anser du att jämställdheten idag är tillräcklig eller är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande      löner och inflytande på de åländska arbetsplatserna?

8. Är arbetarskydd och trygghet i arbetslivet viktiga områden för dig som politiker? Motivera svaret!

9. Har du något förslag på någonting som skulle kunna göras för att förbättra arbetarskyddet och tryggheten i arbetslivet?

10. Är du intresserad av att få mer information om hur det fungerar inom vård- och omsorgssektorn från dem som arbetar där?

Namn Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10
Henrietta Hellström  Både ja och nej, jämställdhet borde vara självklar för alla, det är en fråga jag inte funderat så mycket över eftersom jag själv haft förmånen att komma från en väldigt jämställd bakgrund med starka kvinnor och män som samarbetar. Inom ObS har vi också en väldigt integrerad verksamhet som inte baseras på   könsfördelning, vi samarbetar som individer – inte som kvinnor respektive  män. Däremot vet jag av erfarenhet att alla inte har förmånen att ha en sån   bakgrund och det är viktigt att arbeta för att alla individer, oavsett kön,   ålder eller andra begrepp, har lika värde och rättigheter i samhället. Jag   anser att kvinnor generellt har en lägre lönenivå än män (vilket är   statistiskt bevisat) och detta är någonting som vi måste arbeta med, det är dock ett problem som är komplext och kräver arbete på flera plan, både på politisk-, näringslivs- och individuell nivå. Jag är absolut beredd att   arbeta för ökad jämställdhet i alla avseenden, även lönemässigt. Dessa är viktiga områden för mig som människa och alltså för mig som politiker – alla har rätt till en trygg arbetsplats och en bra arbetsmiljö, det ska vara säkert att gå till arbetet och utföra sitt jobb. Detta gäller också för våra   barn och unga – vilket ofta glöms bort. Mobbing är också någonting som ofta glöms bort, men som är förbjudet enligt lag! En övergripande kompetensutveckling för personer i ledande ställning så att man kan följa lagen krav i alla bemärkelser t.ex. beträffande jämställdhetsplan,   utvärderingssamtal, kompetensutveckling och mobbningsfri arbetsmiljö. Men också genom att tänka aktivt på HRM och motivation av personal för att skapa en bättre arbetsmiljö. Arbetarskyddet och arbetarskyddslagen ska inte ses som   fiender utan som verktyg för att skapa bättre förutsättningar att få en bra arbetsmiljö. Absolut, en bra och heltäckande information borgar för väl underbyggda beslut som kan motiveras på ett bra sätt – vilket är en grundlagsstadgad rättighet för våra medborgare.