Moderat samling

moderaterna_logo

sundman_danne

  1. Är hälso- och sjukvården ett viktigt område för dig som politiker? Motivera svaret!
  2. Har du gjort någonting eller planerar du att göra någonting för att förbättra hälso- och sjukvården?
  3. Anser du att avdelningsskötare, sjukskötare och annan vårdpersonal har tillräckligt höga löner med hänsyn till deras utbildning och ansvar? (Löneskalan för barn­skötare, tandskötare och närvårdare med examen på gymnasialstadienivå är 1.895-2.223 euro. Löneskalan för sjukskötare med 3,5 års högskoleutbildning är 2.062-2.759 euro. Löneskalan för avdelningsskötare, som har både 3,5 års sjuksköterske­utbildning samt 60 poäng ledarskapsutbildning, är 2.280-3.107 euro. Därtill kommer erfarenhetstillägg om högst 10 % och allmänna tillägget om 120 euro.)
  4. Är barnomsorgen och äldreomsorgen viktiga områden för dig som politiker? Motivera svaret!
  5. Har du gjort någonting eller planerar du att göra någonting för att förbättra barnomsorgen eller äldreomsorgen?

Dannes svar:

1. Ja. Den friske har tusen önskningar, den sjuke bara en; att bli frisk. Tillgång till bra sjukvård med hög kvalitet och på svenska utan köer på Åland och vid behov i närområdet är viktigt för ålänningarna i alla åldrar. Alla är sjuka någon gång i livet och däremellan när man är frisk är det viktigt att veta att det finns en bra och snabb räddningstjänst och akutsjukvård ifall olyckan skulle vara framme, för att man ska känna trygghet.

2. Under mina snart 20 år i politiken har jag varit med och tagit många viktiga beslut i lagtinget som berört hälso- och sjukvården; utbyggnadsprojekten, flytten av psykiatriska från Grelsby och utvecklandet av verksamheten överlag. Resurstilldelningen till sjukvården har varit god och t.o.m. nu i ekonomiska kristider har vi kunnat undvika större nedskärningar inom ÅHS:s budget, något som gläder mig och som jag understött.

3. Grundlönen är låg i förhållande till andralikvärdiga yrken med lika lång utbildning där arbetstiden oftast är endast kontorstid. En orsak till det är att de allra flesta jobbar obekväma tider och får dessa tillägg vilket förstås ökar lönen, men inte alla. Det är orättvist att vissa yrkesgrupper måste jobba kvällar, nätter och helger för att komma upp i en vettig lön, det kan vara slitsamt och rent av omöjligt periodvis i livet. Också med tanke på det ansvar denna personalgrupp har för människors välbefinnandetycker man att lönen borde vara högre. Skillnaden från närvårdare är ju också anmärkningsvärt liten. Problemet är delvis den ensidiga arbetsmarknaden med endast en arbetsgivare.

4. Ja, jag tycker generellt att samhällets hjälp är motiverad för barn och äldre medan vi däremellan i huvudsak ska klara oss själva i stor utsträckning. Att få en bra uppväxt, mycket tid med sina föräldrar och en bra barnomsorg och skola är avgörande för hur barnen utvecklas som individer. Likaså ska vi ta bra hand om de äldre som har ett aktivt liv bakom sig så att de får leva länge och får ett bra avslut.

5. För en kommunpolitiker är dessa frågor konstant aktuella och i Lemland vågar jag påstå att vi har en fin barnomsorg som är omtyckt av föräldrar och barn. Vi har också en familjepolitik i övrigt som beaktar barnperspektivet väldigt långt och uppmuntrar till umgänge mellan föräldrar och barn. Diskussionen om framtidens äldreomsorg är också ständigt aktuell när en allt större del av befolkningen blir äldre och sjukare samtidigt som kommande äldre generationer vill ha en meningsfull tillvaro på ålderns höst. Det är viktigt att möjliggöra för så många som möjligt att bo hemma så länge som möjligt och att få en högkvalitativ mänsklig omvårdnad för de som måste flytta till servicehem eller institution.

6. Är jämställdhet ett viktigt område för dig som politiker? Motivera svaret!

7. Anser du att jämställdheten idag är tillräcklig eller är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande löner och inflytande på de åländska arbetsplatserna?

8. Är arbetarskydd och trygghet i arbetslivet viktiga områden för dig som politiker? Motivera svaret!

9. Har du något förslag på någonting som skulle kunna göras för att förbättra arbetarskyddet och tryggheten i arbetslivet?

10. Är du intresserad av att få mer information om hur det fungerar inom vård- och omsorgssektorn från dem som arbetar där?

Dannes svar:

6. Ja, det är viktigt. Jag har sedan länge engagerat mig i jämställdhetsfrågor. Kvinnors och mäns lika möjligheter att komma till sin rätt som individer är en viktig framtidsfråga. Mycket har hänt inom området men det finns också mycket kvar att göra. Det gäller att inte slå sig till ro med en påklistrad politiskt korrekt attityd.

7. Lönerna för vissa kvinnodominerade yrkesgrupper såsom t.ex. sjukskötare borde ges större prioritet så att andra löner ökar mindre och potterna som finns för att höja löner används till dessa i första hand. Fackföreningarna borde visa större solidaritet sinsemellan med dessa yrkesgrupper. Idag är kommunernas och landskapets ekonomi ansträngd och det finns inget ekonomiskt utrymme för löneförhöjningar om man inte sparar in och omfördelar. Jag tror de flesta ändå tycker att trygghet att ha jobbet kvar i dessa tider är det viktigaste. När det gäller inflytandet så ska förstås kvinnor och män ha lika möjligheter att påverka tingens ordning på sin arbetsplats. På en arbetsplats som domineras av det ena könet kan motsvarandeperspektiv och syn på saker ofta vara utvecklande och nytänkande. Jämställda beslutsprocesser och *organ är de mest framgångsrika.

7. Vi har en väldigt bra och progressiv arbetarskyddslagstiftning och det tycker jag är motiverat för att undvika bl.a. olyckor och förslitningsskador på arbetsplatsen. Investeringar i arbetsskydd betalar sig; personalen mår bättre och arbetet utförs effektivare.

8. Trygghet är viktigt för alla och viktigt i det sammanhanget är att föra en effektiv ekonomisk politikför att prioritera resurserna rätt och en framgångsrik näringspolitik som gör att det finns resurser att driva välfärden med.

9. En viktig arbetarskyddsfråga är den förebyggande hälsovården och friskvården. Särskilt vårdyrket är tungt och stressigt och det är viktigt att vara pigg och vältränad för att orka med. Satsningar på friskvård lönar sig alltid, personalen hålls friskare och orkar göra ett bra jobb. Om det är den offentliga delen av arbetslivet och anställningstryggheten som avses så är den god så länge näringslivet går bra och skatteintäkterna hålls på en hög nivå så att vi kan fortsätta utveckla välfärden.

10. Ja. Min fru studerar till sjuksköterska så jag får en hel del information från ”verkstadsgolvet” redan.