Liberalerna

 Print

  1. Är hälso- och sjukvården ett viktigt område för dig som politiker? Motivera svaret!
  2. Har du gjort någonting eller planerar du att göra någonting för att förbättra hälso- och sjukvården?
  3. Anser du att avdelningsskötare, sjukskötare och annan vårdpersonal har tillräckligt höga löner med hänsyn till deras utbildning och ansvar? (Löneskalan för barn­skötare, tandskötare och närvårdare med examen på gymnasialstadienivå är 1.895-2.223 euro. Löneskalan för sjukskötare med 3,5 års högskoleutbildning är 2.062-2.759 euro. Löneskalan för avdelningsskötare, som har både 3,5 års sjuksköterske­utbildning samt 60 poäng ledarskapsutbildning, är 2.280-3.107 euro. Därtill kommer erfarenhetstillägg om högst 10 % och allmänna tillägget om 120 euro.)
  4. Är barnomsorgen och äldreomsorgen viktiga områden för dig som politiker? Motivera svaret!
  5. Har du gjort någonting eller planerar du att göra någonting för att förbättra barnomsorgen eller äldreomsorgen?

 

Namn

Fråga   1

Fråga   2

Fråga   3

Fråga   4

Fråga   5

Katrin Sjögren

 katrinsjogren

 

 

 

 

 

Hälso- och sjukvården är ett av de viktigaste politikområdena för   mig, precis som för en övervägande del av majoriteten av ålänningarna.   Förklaringen ligger i det gamla ordspråket ”den som är frisk har många   önskningar, den som är sjuk endast en”. Inom hälso- och sjukvård har jag dessutom sakkompetens. Jag är sjukskötare och har jobbat stora delar av mitt   yrkesverksamma liv inom ÅHS. Jag har också nu erfarenhet av sjukdom i   familjen. Jag var under förra mandatperioden ansvarig för hälso- och sjukvården i landskapsregeringen. Då handlade det mycket om att bevaka sjukvårdens intressen, lindra inbesparingskrav men också utveckling inom olika vårdområden, en ny ÅHS-lag, sänkt högkostnadsskydd. Ett   arbetsvärderingsprojekt drogs också igång. Jag följer nu nogsamt med vad som   händer på landskapsnivå men också genom olika initiativ i lagtinget, t.ex.   motioner. Under åren har jag väckt olika initiativ: om övertidsersättning och   friskvård inom ÅHS, om personalresurser, om- och tillbyggnad av   IVA/dialysen/akuten, sjukdomskostnadsavdraget, initierat debatt i lagtinget   om hälsa och välfärd i landskapet mm. Nej. En sjukskötare kommer inte ens upp i medellön. Det lönar sig inte heller att   fortbilda sig till avdelningsskötare. Den ersättning som fås för obekväm   arbetstid ska inte räknas in i grundlönen. Det är rimligt att en sjukskötare på en poliklinik, t.ex. har motsvarande en medellön. Ja. Det är både kompetensområden jag behärskar och som jag är beroende av själv. En viktig del i ett samhälle är barnomsorg och äldreomsorg. Hur vi behandlar de som inte alltid talar för sig själva eller står på barrikaderna för sina   rättigheter. Under förra mandatperioden var jag socialminister och drev igenom en ny och modern barnskyddslag, en ny barnomsorgslag, en ny hemvårdsstödslag och i den nya ÅHS-lagen finns särskilda paragrafer om äldre patienter och deras hälso- och   sjukvård. Jag har också väckt initiativ om att närståendevårdarnas situation borde kartläggas. I kommunen har jag varit med och drivit nybyggnation av   dagisar.

Mats Perämaa

 matsperamaa

 

 

 

Sjukvården är ett politiskt   kärnområde enligt mig personligen och enligt Liberalerna på Åland som jag   representerar. Ytterst viktigt! Jag har bland annat i   ansvarsposition deltagit i finansieringen av den modernisering och utbyggnad av sjukhusområdets fastigheter som skett under senare år. Likaså deltagit i   att en ny ÅHS-lag fördes till lagtinget för beslut för något år sedan. I ansvarsposition fört en politik där sjukvården inte utsatts för lika stora   inbesparingskrav som andra politikområden. Löner och lönenivåer bedöms alltid i jämförelse med lönenivåer i andra yrkesgrupper. Jag tror att en fullt genomförd arbetsvärdering mellan yrkesgrupper skulle medföra en höjning av lönerna för den yrkesgrupp TEHY representerar. Grundarbetet för arbetsvärdering har   gjorts men frågan har nu uppenbarligen lagts på is. Ja. I likhet med sjukvården så handlar barnomsorg och äldreomsorg om att hjälpa människor i livets olika faser där människan inte fullt ut kan klara sig utan hjälp. I min hemkommun fattat beslut om renovering och ombyggnad av den gemensamma fastigheten för barn- och äldreomsorg. I min   hemkommun deltagit i ett politiskt beslut om att utveckla hemvården i   äldreomsorgen ytterligare.

Gunnar Jansson

 gunnarjansson

Ja, i förhållande till hälsan är andra problem små. 20 år i riksdagen11 år i lagtinget19 år i stadsfullmäktige i Mariehamn

14 år i Europarådet

Initierade hälso- och sjukvårdsministerium i Rumänien

 

Facklig fråga. Ja, den nordiska modellen vilar på fungerande barnomsorg, äldreomsorg och skola. Se svar under p 2.

6.  Är jämställdhet ett viktigt område för dig som politiker? Motivera svaret!

7. Anser du att jämställdheten idag är tillräcklig eller är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande      löner och inflytande på de åländska arbetsplatserna?

8. Är arbetarskydd och trygghet i arbetslivet viktiga områden för dig som politiker? Motivera svaret!

9. Har du något förslag på någonting som skulle kunna göras för att förbättra arbetarskyddet och tryggheten i arbetslivet?

10. Är du intresserad av att få mer information om hur det fungerar inom vård- och omsorgssektorn från dem som arbetar där?

 

Namn Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10

Katrin Sjögren

 katrinsjogren

 

Ja. Jämställdhet är med i all min politik i social-, trafik-, närings-, utbildnings- och ekonomisk politik. Det är inget tyckande utan ett   kunskapsområde. Får man på sig de där jämställdhetsglasögonen går de inte att få av. Jämställdhet för mig är en demokratifråga. Nej. Trots att vi lever i ett av de mest jämställda hörnen av världen lever vi inte i ett jämställt samhälle. Beträffande lön och inflytande finns   åtskilligt att göra. Lika lön för likvärdigt arbete är en rättvisefråga. Det är märkligt att det går så långsamt. Som politiker är man också arbetsgivare och det är ett självklart ansvar att se till att arbetstagarna i offentlig sektor har ett bra arbetarskydd och trygghet i arbetslivet. Det går inte att luta sig tillbaka, arbetsplatserna   förändras liksom hotbilderna. Lyhördhet är ett måste! Medvetandegöra både politiker och arbetstagare, fortbilda och utbilda, utföra riskanalyser med jämna mellanrum, åtgärda och täppa till brister, tillföra de resurser som   behövs. Absolut.Jag är både mycket intresserad som att jag anser att det är min skyldighet! 

Mats Perämaa

 matsperamaa

Den liberala ideologin utgår från alla människors   lika värde. Då man följer den principen så blir jämställdhet mellan könen en självklar sak. Mycket återstår dock att göra innan vi kan kalla oss ett jämställt samhälle. Jämställdhet i ekonomiskt hänseende har inte ännu   uppnåtts. Kvinnor tjänar mindre än män och bolag ägs inte av kvinnor i lika hög utsträckning som de ägs av män. För den offentliga sektorn borde projektet om arbetsvärdering slutföras och genomföras. Ja. Trygghet i tillvaron är en viktig del av en   människas liv. Arbetsgivare i offentlig likväl som i privat   sektor bör ge sin personal en möjlighet att påverka och utveckla sin arbetssituation för att på så sätt utveckla arbetsskyddet och öka tryggheten. Ja. Ett sätt att genomföra detta kunde vara att den liberala lagtingsgruppen och TEHY möts för att diskutera frågor som är aktuella i detta sammanhang.

Gunnar Jansson

 gunnarjansson

Ja, se svar under p 4. Jämställdheten   hyfsad. Jämlikheten (obs skillnaden) inte i skick. Ja och säkert för alla andra. Förebyggande   verksamhet viktigast. Ja och speciellt vad Tehys medlemmar anser om SSSR   (samhällsservicestrukturreformen).