Centern

centern.ax_ljusgron_m slogan

  1. Är hälso- och sjukvården ett viktigt område för dig som politiker? Motivera svaret!
  2. Har du  gjort någonting eller planerar du att göra någonting för att förbättra hälso- och sjukvården?
  3. Anser du att avdelningsskötare, sjukskötare och annan vårdpersonal har tillräckligt höga löner med hänsyn till deras utbildning och ansvar? (Löneskalan för  barn­skötare, tandskötare och närvårdare med examen på gymnasialstadienivå är 1.895-2.223 euro. Löneskalan för sjukskötare med 3,5 års högskoleutbildning är 2.062-2.759 euro. Löneskalan för avdelningsskötare, som har både 3,5 års sjuksköterske­utbildning samt 60 poäng ledarskapsutbildning, är 2.280-3.107 euro. Därtill kommer erfarenhetstillägg om högst 10 % och allmänna tillägget om 120 euro.)
  4. Är barnomsorgen och äldreomsorgen viktiga områden för dig som politiker? Motivera svaret!
  5. Har du gjort någonting eller planerar du att göra någonting för att förbättra barnomsorgen eller äldreomsorgen?

 

Namn

Fråga   1

Fråga   2

Fråga   3

Fråga   4

Fråga   5

Runar Karlsson

 Runar Karlsson (2)_1förminskad

 

 

 

 

 

Ja det viktigaste. Att bli botad och lindrad har den högsta prioritet   bland ålänningarna. Jag är med i ÅHS styrelse där jag aktivt jobbar för tillräckliga anslag för driften och investeringar. I lagtinget har jag ofta lyft sjukvårdens betydelse för de som behöver bli botade och de som behöver få lindring. Jag anser i allmänhet att de kvinnodominerande yrkena har för låg lön i jämförelse till motsvarande manligt dominerande yrken. Och problemet är att klyftan ökar varje år genom att man har ett system där lönen ökar med en viss %, dock minst xx euro (det här har jag påpekat flera gånger   i lagtinget )Därför anser jag att ovanstående löner borde höjas. Högre   anslag i budgeten är enda utvägen. Tillsammans med sjukvården är äldreomsorgen viktigast. Därefter kommer barnomsorgen och   grundskolan.De allra flesta ålänningar prioriterar vård, skola och omsorg. Som kmst ordförande i Saltvik jobbar jag ofta med barn- och   äldreomsorg.Saltvik har en mycket bra barn- och äldreomsorg

Harry Jansson

 harryjansson_webb_7782

 

 

 

Hälso- och sjukvården har högsta prioritet för mig. En fungerande   sjukvård är helt avgörande för ett ö-samhälle och utgör grunden för   välfärdssamhället. Har gjort: jag tog som första politiker offentligt ställning för att Barbro Sundback skulle avgå   från posten som styrelseordförande inom ÅHS. Ett nödvändigt – om än smärtsamt   – steg för att återställa förtroendet inom organisationen.Kommer att göra: medverka till 1) att sektorn får en fortsatt finansiering på nuvarande nivå trots   rådande ekonomiska läge. 2) medverka till att det görs en samhällsreform som   säkerställer såväl bättre arbets- som klientvillkor. Lönenivån   är för låg i förhållande till ansvar överlag. Här gäller samma svar som för sjukvården. En effektiv arbetsmarknad, dvs. att vi har ett utbud av arbetskraft, förutsätter att både barnomsorgen och   äldreomsorgen fungerar så att föräldrarna resp. barnen kan vara trygga i att de närstående har det bra. Jag har verkat för att landskapsandelarna till kommunerna inte ska minskas eftersom en åtstramning bl.a. skulle medföra krav på neddragningar inom dessa två sektorer som ju sköts av kommunerna. Samma sak gäller framöver!Jag har arbetat konkret för äldreomsorgen under sex år som styrelseordf. DGH.

Jörgen Pettersson

 jörgenförminskad

 

 

 

Självklart. Varje samhälle är beroende av friska och starka människor   för att skapa livsglädje och skattekraft. Ett samhälles styrka mäts i förmågan att ta hand om även de som av olika skäl drabbats av sjukdom eller annan arbetsoförmögenhet. Jag arbetar aktivt inom tredje sektorn med idrottsarrangemang och träning och anser det viktigt att skapa förutsättningar för förebyggande   friskvård. Kring detta har jag egentligen ingen åsikt. Jag   förutsätter att lönerna är ett resultat av förhandlingar mellan berörda   fackförbund och i det här fallet Ålands landskapsregering och liknande offentliga organ. Alla vill såklart tjäna mer men det gäller också att   finansiera eventuella merkostnader, en gigantisk utmaning för framtiden. Friska och trygga barn skapar starka och modiga vuxna.   Svaret är liksom i fråga ett självklart ja, barnomsorgen är viktig liksom,   äldreomsorgen. De som varit med och byggt upp det Åland vi lever i idag   förtjänar att tas om hand på bästa möjliga vis; helst i den miljö de själva   vill vistas i. Här är det viktigt att anlägga ett bredare ekonomiskt perspektiv på frågan. Förbättringar kostar pengar och då gäller det att hushålla klokt med skattemedel inom andra områden. Till de viktigaste   politiska utmaningarna är att skapa livskraft över hela Åland vilket också   förutsätter god barn- och äldreomsorg.

 

6. Är jämställdhet ett viktigt område för dig som politiker? Motivera svaret!

7. Anser du att jämställdheten idag är tillräcklig eller är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande löner och inflytande på de åländska arbetsplatserna?

8. Är arbetarskydd och trygghet i arbetslivet viktiga områden för dig som politiker? Motivera svaret!

9. Har du något förslag på någonting som skulle kunna göras för att förbättra arbetarskyddet och tryggheten i arbetslivet?

10. Är du intresserad av att få mer information om hur det fungerar inom vård- och omsorgssektorn från dem som arbetar där?

 

Namn Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9                         Fråga 10

Runar Karlsson

 Runar Karlsson (2)_1förminskad

 

 

 

Naturligtvis. Människans lika värde mellan könen är naturligt för mig och för antagligen de flesta. Jämställdheten är inte tillräcklig idag då de kvinnodominerande yrkena har lägre lön än de mansdominerande yrkena.Jag anser att avtalssystemet med % och min xx euro borde ändras så att klyftorna   minskar istället för att de ökar. Dessutom borde jämställdhetspotten öka så att den i praktiken skulle få betydelse. Ja. Ett bra arbetsskydd sparar mänskligt lidande för den enskilde och pengar för   samhället. Trygghet i arbetet ger trivsel och trivs man så gör man ett bra arbete. Förebyggande såsom massage, gymnastik och styrketräning inom arbetstiden skulle alla vinna   på. Speciellt inom vård- och omsorgsyrkena.Tryggheten är väl ganska hyfsad idag. Jag är ganska hyfsad insatt idag då jag är med i ÅHS styrelse och är kmst   ordförande i Saltvik. Men mer information skulle inte skada.

Harry Jansson

 harryjansson_webb_7782

Ett område som alltid finns med i mitt politiska arbete och lika lön för lika arbete är för mig självklart. Det kan alltid bli bättre på de flesta områdena och rent konkret stöder jag alltså att de kvinnliga lönerna ska motsvara männens. Beträffande   inflytandefrågan ska ledningsgrupperna alltid ha representation från bägge könen. Min erfarenhet bl.a. från DGH säger att det finns mycket att göra även på detta   område – det räcker inte bara med vackra formuleringar i s.k. styrdokument. a)   Se över säkerheten på alla offentliga arbetsplatser både vad gäller att skydda arbetstagare från våldsamma klienter och besök utifrån. Det   måste bli slut på ovälkomna besök under tider på dygnet då personalstyrkan är liten och personalen på plats därmed är mer utsatt än annars.b)Se över lagstiftningen så att ledande chefer som är en fara för personalens   välbefinnande kan flyttas bort med omedelbar verkan. Mer än gärna! Jag har varit uppriktigt förvånad över att inte t.ex. facken tar   mer initiativ direkt och indirekt till den politiska sidan utan att det är vi   måste ta första steget.

Jörgen Pettersson

 jörgenförminskad

 

 

 

 

Ja,  såklart. Eftersom vårt samhälle över tid och med nödvändighet består av   hälften kvinnor och hälften män är det önskvärt att båda könen finns   representerade i motsvarande förhållande. Det skapar bättre dynamik och klokare beslut. Generellt sett tycker jag det är orättvist att män och kvinnor ersätts olika för   liknande arbetsuppgifter. Det vore dags att koncentrera sig på denna snedvridning i kommande löneförhandlingar. (Till exempel lagtingsuppdraget   arvoderas lika, oberoende av kön.) Ja. Envar har rätt att till alla delar känna trygghet på sin arbetsplats.   Utmaningarna i vårt samhälle är stora ändå och för att hantera dem krävs mod att delegera och kraft hos arbetsgivare att alltid och ständigt medverka till gott arbetsklimat och säkra arbetsplatser. Jag tror att det offentliga Åland (och många andra arbetsplatser) skulle må bra   av ytterligare utbildning i ledarskap. En stark och modig ledare (oberoende   av nivå eller arbetsplats) gör enorm skillnad för stämningen på jobbet. Det är oerhört viktigt att skapa en förtroendefull och inspirerande arbetsplats som är förlåtande och krävande samtidigt. Ja, så länge det handlar om strukturer hellre än personliga upplevelser; sådana ska hanteras av arbetsledning och styrelser.