Verksamhetsplan 2020

Tehys fackavdelning på Åland r.f. (nr 919)

VERKSAMHETSPLAN 2020

Fackavdelningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde Åland värva medlemmar och införliva i Tehy r.f:s verksamhet sådana personer som avlagt en yrkesexamen inom social- och hälsovården. Fackavdelningens syfte är att agera som en facklig intresseorganisation samt att främja sina medlemmars inbördes samhörighet i enlighet med fackavdelningens stadgar.

Fackavdelningen styrelse ansvarar för verksamheten enligt uppgjord verksamhetsplan och budget. Styrelsen sammanträder en gång i månaden med paus i juli månad. Styrelsens ärenden bereds och föredras av ordförande och verksamhetsledaren.

Fackavdelningen får bidrag av Tehy r.f. för att ha en anställd verksamhetsledare. Verksamhetsledaren ansvarar för löpande verksamhet och förberedelser inför förhandlingar. Styrelsen övervakar verksamhetsledarens arbete. Fackavdelningen hyr kansliutrymme och mötesrum i GE-huset på Norra Esplanadgatan 4B.

Intressebevakning

Centralförhandlingar och kollektivavtalsförhandlingar med landskapsregeringen sköts tillsammans med verksamhetsledaren. Man följer principen om kontinuerliga förhandlingar. Tehys krav sammanställs och bereds i styrelsen och på förhandlarmöten.

Nuvarande ramavtal för perioden 2018-2020 går ut den 31 mars 2020. Ett löneutvecklingsprogram med rättvisa och jämställda löner ska förverkligas enligt förlikningsavtalet efter strejken (2014) senast år 2020. Ett centralt mål för den nya avtalsperioden är att skapa en lönestruktur med tydliga lönetrappor för vårdpersonalen som uppmuntrar till ökad kompetens och karriärutveckling. Detta kan endast förverkligas med särskilda budgeterade medel.

Verksamhetsledaren och styrelsemedlemmarna konsulterar Tehy r.f. om åländska intressebevakningsärenden på möten och skolningar i Helsingfors. Vid behov bjuds också nyckelpersoner från Finland för informationsutbyte till Åland.

Styrelsens mål är att förbättra svenskans ställning inom fackförbundet. I synnerhet borde svenskspråkiga medlemmar få bättre service på sitt modersmål på Tehys hemsida och i övrig kommunikation.

Fackavdelningen utser förhandlare i intressebevakningsfrågor. Tehy har en huvud-förtroendeman och tre förtroendemän inom Ålands hälso- och sjukvård som sköter den lokala intressebevakningen. Förtroendemännen nås säkrast via mejl och är vanligen anträffbara i sitt kansli på ÅHS på onsdagar.

Fackavdelningen är inte förhandlingspart i kollektivavtalet för kommunerna på Åland, men verksamhetsledaren bistår medlemmarna i tvistefrågor med arbetsgivaren. Sedan år 2018 har våra kommunala medlemmars behov av rådgivning ökat märkbart, och behovet av denna medlemsservice förväntas bestå under 2020.

Tehys fackavdelning på Åland har skickat en anhållan om att bli avtalspart i åländska Akta till kommunala avtalsdelegationen. Medel för grundandet av en kommunal förhandlingsgrupp finns reserverade i nästa års budget.

Verksamhetsledaren ansvarar också för den privata sektorns medlemsvård och intressebevakning, i samarbete med Tehys regionbyrå i Seinäjoki. Huvudförtroendeman Kiki Adamczak bevakar våra medlemmars intressen på hälso- och sjukvårdskliniken Medimar.

Medlemsvård

Fackavdelningen strävar efter att kontinuerligt informera om sin verksamhet via olika medier och anslagstavlor. Speciell vikt fästs vid hemsidan www.tehy.ax samt Facebook-sidan Tehy Åland 919, vilken är hemlig och endast för medlemmar. För att nå potentiella nya medlemmar skickas info om medlemsförmåner, aktuella arbetsmarknadsärenden och medlemsaktiviteter också via en öppen Fb-sida Tehy Åland och på Instagram tehy_aland.

Fackavdelningen samarbetar med organisationssakkunnig på regionbyrån i Seinäjoki kring medlemskvällar och skolning av medlemmar. År 2020 planeras en medlemskväll både på våren och på hösten.

Vi uppmuntrar våra medlemmar också att åka på Tehy r.f:s svenskspråkiga skolningar. Vid sidan av skolningskalendern på tehy.fi meddelas om de svenskspråkiga skolningarna också på tehy.ax.

Traditionsenligt planeras en utflykt för medlemmar, antingen på våren eller på hösten. Styrelsen utreder möjligheter att ordna också mer spontana medlemsträffar om aktuella ärenden i mindre skala, när behov uppstår. Våra nya lokaler, med ett mötesrum för upp till 40 personer, ger bra förutsättningar för träffarna.

Fackavdelningen träffar under året både nya studerande och de som ska bli utexaminerade inom hälso- och sjukvård med syfte att rekrytera dem som medlemmar i Tehy. För ändamålet finns tutorer och det sköts också av verksamhetsledaren.

För att Tehy ska förbli en stark påverkare i arbetsmarknadsfrågor på Åland, behöver vi bibehålla en hög procent av Tehy-medlemmar på arbetsplatserna. Var och en fungerar som en rekryterare av sin kollega.

Samhällelig påverkan

Inom lagstiftningen planeras ständigt förändringar, vilka berör hälso- och sjukvården samt arbets- och tjänsteförhållanden inom alla branscher. Speciellt den offentliga sektorn är utsatt för inbesparingsåtgärder när den ekonomiska tillväxten förväntas att avta.

Ett nytt lagting har valts för perioden 2019-2023. Därför fästs särskild vikt vid att utveckla kontakterna med beslutsfattare och politiker på alla nivåer i samhället. I synnerhet jämställda löner och fullföljandet av landskapets arbetsvärdering är långvariga processer, där fortsatt finansiering kräver medverkan från de politiska partierna. Styrelsen kan bjuda in politiker för diskussioner kring aktuella ärenden.

Ett förslag till en ny självstyrelselag för Åland kan innebära ändringar som berör arbetsrättens område. Verksamhetsledaren följer utvecklingen och vidtar åtgärder vid behov i samråd med styrelsen.

Styrelsen ger utlåtanden och sammanställer skrivelser i frågor som berör medlemmarnas tjänste- och anställningsförhållanden.

Godkänd på höstmötet 29.11.2019