Verksamhetsplan 2014

Tehys fackavdelning på Åland r.f. (nr 919)                                                                  

plan för VERKSAMHETEN år 2014

Tehys fackavdelning på Åland r.f. är en förening som har som uppgift att förbättra arbetsförhållandena för personer med en yrkesexamen inom social- och hälsovårds­området. Fackavdelningens tillvaratar medlemmarnas intressen i deras anställnings­förhållande till olika arbetsgivare på Åland genom,

 1. intressebevakning vid avtalsförhandlingar m.m,
 2. styrelsens arbete,
 3. information till medlemmarna,
 4. utbildning och sakkunnigstöd till de förtroendevalda och förtroendemännen,
 5. medlemsvärvning,
 6. synlighet,
 7. övriga aktiviteter och genom
 8. samarbete med andra organisationer.  

1. Intressebevakning vid avtalsförhandlingar m.m.Intressebevakningen sker i olika former, men framför allt i förhandlingar med landskapsregeringen. Förhandlingarna kan gå ut på att nå enighet om ett nytt avtal om villkoren i medlemmarnas anställningsförhållanden eller att lösa en meningsskiljaktighet om den rätta tolkningen eller tillämpningen av ett redan gällande avtal.

Landskapets ramavtal går ut den 31 mars 2014, varpå förhandlingar om ett nytt tjänstekollektivavtal ska genomföras. Fackavdelningen planerar att ägna stor kraft åt att få ett så fördelaktigt avtal som möjligt. Särskild omsorg kommer att ägnas åt att ta fram bra underlag för en diskussion om grundlönerna. Det är av stor vikt för fackavdelningen att få rättvisa grundlöner, som är anpassade efter medlemmarnas utbildningslängd, ansvar och arbetsuppgifter, Med hjälp av arbetsvärderingsmetodik kommer fackavdelningen att utreda vilka befattningar inom landskapet som kan anses vara jämförbara med tehyiternas befattningar. Sedan ska lönejämförelser med befattningar, som är likvärdiga ur arbetsvärderingssynpunkt, göras. Det är angeläget att klarlägga hur tehyiternas löner står sig i jämförelse med löner för mansdominerade yrkesgrupper. Visar utredningen att lönesättningen är orättvis från en jämställdhetssynpunkt, måste Tehy kämpa för att lönesättningen ska förändras.

En viss intressebevakning sker i arbetsgrupper.  Det finns t.ex. en arbetsgrupp som ska utreda och komma med förslag till hur man kan förlänga arbetskarriären för landskapets anställda så, att de orkar arbeta fram till sin ålderspensionering. En annan arbetsgrupp ska gå igenom ändringar i riksavtalen som vi inte har infört här.

I intressebevakningen ingår även att se till att kollektivavtal och lagar efterlevs av arbetsgivarna. Förtroendemännen på ÅHS har en ytterst viktig roll i kontrollen av efterlevnaden av avtal och lagar på ÅHS. Under 2014 kommer fackavdelningen att lägga särskild vikt vid tillämpningen av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, arbetstidslagen samt bestämmelser om anställningstrygghet i olika lagar.

På den kommunala respektive privata sektorn har fackavdelningen inte ställning som avtalspart, men fackavdelningen bistår medlemmarna och bevakar deras intressen t.ex. i tvistefrågor. Fackavdelningen strävar efter att utöka sitt inflytande inom kommunala och privata sektorn.

2. Styrelsens arbete

En viktig del av det fackliga arbetet sker i styrelsen som fortlöpande under året beslutar om fackavdelningens aktiviteter, inriktning och prioriteringar. Styrelsen kommer att sammanträda var fjärde vecka, vilket med hänsyn till behov kan ändras.

Styrelsen håller sina sammanträden i kansliet på Fabriksgatan 4 i Mariehamn. Styrelsens ärenden bereds och föredras av organisationssekreteraren.

3. Informationen till medlemmarna

Fackavdelningens information till medlemmarna är en prioriterad del av arbetet.

Informationen kommer i huvudsak att ske via,

– fackavdelningens hemsida,

– Facebook,

– ”100 ord från din förening” i tidningen Nya Åland,

– anslag på arbetsplatsernas anslagstavlor

– på medlemsmöten,

– genom kontakter till kansliet,

– via styrelsens medlemmar, förtroendemännen och kontaktmedlemmarna.

Under 2014 ska fackavdelningen arbeta med att förbättra sin hemsida så att medlemmarna ska uppleva hemsidan som informativ, användbar och intressant.

Nya medlemmar ska få ett välkomstpaket med information om Tehys verksamhet och de förmåner och den trygghet man har som medlem.

Ett brevutskick med information till samtliga medlemmar kommer att ske under 2014.

Strävan är att tillhandahålla medlemmarna lättillgänglig och upplysande information om aktuella frågor.

4. Utbildning

Det är mycket viktigt att det inom fackavdelningen finns goda kunskaper och god förmåga att bevaka medlemmarnas intressen. Därför ordnar fackavdelningen vid behov lämplig utbildning för styrelsens medlemmar, förtroendemännen och organisationssekreteraren.  Ett utbildningsanslag upptas i budgeten för 2014.

5. Medlemsvärvning

Ett av fackavdelningens mål är att få alla dem inom hälso-, sjuk- respektive socialvården som enligt stadgarna kan vara medlemmar i Tehy, att ansluta sig till avdelningen. Ju fler medlemmar vi har desto större tyngd och representativitet innebär det för avdelningen.

Fackavdelningen har tre tutorer (Pernilla Söderlund, Ulrica Clemes och Gudrun Gudmundsen) som fungerar som en länk till de studerande inom vården. Den viktigaste uppgiften för tutorerna är att fånga upp den studerande så, att hon eller han skriver in sig som medlem i Tehys studerandeförening redan under studietiden.

En särskild vikt läggs vid budskapet till såväl nyutbildade som övriga att det lönar sig att vara medlem i Tehy. Fackavdelningen söker vägar och metoder att nå alla med examen inom hälso-, sjuk- och socialvården samt att göra sig själv attraktiv för medlemsanslutning.

6. Synlighet

En ökad synlighet är önskvärd för att lättare kunna föra ut Tehys budskap till beslutsfattare inom olika arbetsgivarorgan, till allmänheten och till ännu inte anslutna personer med yrkesexamen inom hälso- eller socialvård.

Ökad synlighet kan uppnås på flera olika sätt. Exempel på vad som skulle kunna utföras under 2014 är:

 • en musikvideo där en sångerska sjunger en Tehy-melodi,
 • en affischkampanj med bilder på Tehyiter, Tehybudskap och informativ text samt
 • en enkät riktad till de trettio lagtingsledamöterna med information om Tehy och frågor om vad de konkret tänker göra för att förbättra förhållandena inom hälso- och socialvård.

7. Övriga aktiviteter

Medlemsutflykter

För att öka gemenskapen bland medlemmarna brukar fackavdelningen ordna medlemsutflykter utanför Åland eller andra trevliga evenemang.  Medel i budgeten för 2014 reserveras så att det ska kunna gå att ordna något roligt evenemang på Åland samt en kortare resa.

8. Samarbete med andra organisationer

Fackavdelningen strävar till att ha ett gott och konstruktivt samarbete med övriga fackliga tjänstemannaorganisationer. Ett sådant samarbete är nödvändigt, eftersom konkurrens och splittring förstör för alla. Att visa vänlighet och hjälpsamhet mot övriga fackföreningar lönar sig i längden.

Mariehamn, den 11 november 2013

Styrelsen

Medlemmarna godkänner denna verksamhetsplan på sitt höstmöte den 29 november 2013