Verksamhetsberättelse 2018

  1. Inledning

Året kännetecknades av verkställandet av arbetsvärderingen och förhandlingar om ett        nytt ramavtal 2018-2020 för landskapsanställda. I mars flyttade fackavdelningens                kontor från Klinten till GE-huset i Mariehamns centrum. På hösten ordnades en                    festmiddag för att fira fackavdelningens 15-åriga ställning som avtalspart.

1.1 Intressebevakning

Fackavdelningens huvuduppgift är att bedriva sina medlemmars intressebevakning i              kollektiv- och arbetsavtalsfrågor. Fackavdelningen avtalar med arbetsgivarna både på             lokal och central nivå.

Förhandlingarna med Ålands landskapsregering sköts av verksamhetsledaren och av i     styrelsen valda förhandlare. Direkta överläggningar sköts av förtroendemännen.

Under året lämnades en ansökan till Kommunala avtalsdelegationen på Åland att få       förhandlingsrätt på kommunala sektorn. Ansökan är under behandling och en del av           styrelsen träffade kommunala avtalschefen Jesper Strandvik den 21 september. I          samband med ansökan kontaktades personalen och ordföranden för de fackliga                  kommunala avtalsparterna Akava-Åland, FOA-Åland och TCÅ.

1.2 Tjänstekollektivavtal med Ålands landskapsregering

På våren fördes förhandlingar om hur de penningpotter som härrör från Tehys                       strejk 2014 skulle fördelas enligt arbetsvärderingen. Förhandlingarna blev                           långdragna och intensiva när Tehys förhandlare upptäckte ett räknefel i                            arbetsgivarens kalkyler om hur minimigrundlönerna ska harmoniseras. En                            överenskommelse om korrigering nåddes den 6 juni så att fördelningen av potterna           kunde fastställas. Korrigeringen ska vara utförd senast den 1 juni 2020.

Ett avtalslöst tillstånd rådde mellan landskapsregeringen och landskapsanställda helavåren. Arbetsgivarens ovilja att korrigera räknefelet ledde till att fackavdelningen                            höjde sin arbetsstridsberedskap. Fackavdelningen hörde medlemmarna på två extra             medlemsmöten och styrelsen höll täta kontakter med rikets Tehy. Konflikten fick           mycket offentlighet i lokala nyhetsmedier bl.a. via förhandlarnas insändare.

Fördelningen av strejkpotter höjde grundlönerna för majoriteten av våra                            landskapsanställda medlemmar från och med juni. Retroaktiva potter för uteblivna          löneförhöjningar 2016-2018 betalades enligt överenskommelsen ut under hösten.

Direkt efter avslutade förhandlingar om potter inleddes nya förhandlingar om ett nytt    ramavtal för landskapsanställda 2018-2020. Efter 13 förhandlingar undertecknades det      nya ramavtalet den 12 november. Ramavtalet innehåller två allmänna löneförhöjningar,    1% den 1 april 2018 (med en retroaktiv del) och 1,1% den 1 april 2019. År 2020                         fördelas en pott på drygt 400 000 euro/år som en del av ett löneutvecklingsprogram.        Dessutom betalas en engångssumma 9,2% av den fasta lönen i januari 2019 som                    kompensation för nedskärning av semesterpenningen.

Konkurrenskraftsavtalet på Åland fortsätter att gälla 2018-2019, vilket innebär att de                landskapsanställdas semesterpenningar fortsätter att reduceras med 30%.                            Fackavdelningen är fortsättningsvis med i avtalet om att omvandla semesterpenning             till ledig tid.

1.3 Tehys fullmäktige

Fackavdelningen har en egen representant, Pirjo Åkerblom, som ledamot i Tehy r.f.    fullmäktige 2018-21. Via fullmäktige pågår ett intensivt deltagande i Tehys                            beslutsfattande, bl.a. strävan till att fackförbundets service på svenska förbättras.

Åkerblom är också suppleant i Tehys arbetslöshetskassas styrelse.

1.4 Initiativ och framställningar

En ny lag om smittskydd, med bl.a. skärpta krav på vaccineringar för vårdpersonalen,       trädde i kraft i Finland under våren. Lagens formuleringar om influensavaccineringar            har lett till tolkningsstrider huruvida de är obligatoriska och hur de påverkar de anställdas arbetsvillkor. Under hösten skickade Tehys styrelse en skrivelse till ÅHS                            ledningsgrupp där det betonas att enligt lag frivilliga vaccineringar inte kan vara grund för disciplinära åtgärder mot vårdpersonalen.

I december skickade styrelsen ett initiativ till ÅHS styrelse om utökad                            personalrepresentation i styrelsen.

På uppdrag av styrelsen skrev verksamhetsledaren ett yttrande om landskapets planer         att bolagisera Högskolan på Åland.

Verksamhetsledaren har på inbjudan av Ålands lagting besökt lagtingets social- och               miljövårdsutskott samt lagutskott för att redogöra för Tehys syn på planerade                  kommunsammanslagningar på Åland.

Under året har fackavdelningen gett två utlåtanden om avvikelse från                            tjänstekollektivavtalet angående vikarierande specialistläkare på ÅHS och ett                            utlåtande angående ett personligt lönetillägg åt en avdelningsjurist.

  1. Förtroendemännens arbete

Tehy har fyra förtroendemän på ÅHS: Pirjo Åkerblom (huvudförtroendeman), Katinka             Holmström, Erica Norell-Eriksson och Christina Hagelberg. Var och en har cirka 5,5                planerade timmar förtroendemannatid per vecka och är anträffbara i rehabiliterings-            och geriatrikhuset på ÅHS.

Förtroendemännens suppleanter är Jaana Kumpula, Hannu Maaranen, Victoria                       Söderström och Nina Erikslund.

På Medimar verkar Kiki Adamczak som förtroendeman.

  1. Styrelsen

I januari meddelade ordförande Carita Karlsson att hon avgår på grund av byte av jobb.   Vice ordförande Pirjo Åkerblom fungerade som tf. ordförande tills hon valdes till                    ordinarie ordförande på vårmötet. De övriga i styrelsen var Gudrun Gudmundsen,                 Jaana Kumpula, Hannu Maaranen, Yvonne Skaglund. Katinka Holmström, Ulrika                    Clemes, Erica Norell-Eriksson och Kicki Söderqvist. Suppleanterna var Mikael Eriksson,     Nina Erikslund och Ulrika Karlsson. Styrelsen höll 11 möten och ett                            planeringsseminarium.

Styrelsen sammanträdde januari-februari på Fabriksgatan 4 och efter kontorets flytt i         mars på ett nytt mötesrum på GE-huset.

Av styrelsen utnämnda förhandlare är Pirjo Åkerblom, Katinka Holmström och Gudrun            Gudmundsen vid sidan av verksamhetsledaren.

Hannu Maaranen har varit medlemssekreterare.

Bokföringsfirman ProAx (Kenneth Fogström) har skött föreningens bokföring och                  bokslut.

I AMS rådgivande kommitté representerades Tehy av Gudrun Gudmundsen, med                  Mikael Hansson som suppleant. Representanter i landskapets tjänstedelegation var               Mikael Eriksson (ordinarie) och Hannu Maaranen (suppleant).

  1. Medlemsverksamhet

Fackavdelningen hade i början av året 546 och i slutet av det 545 medlemmar. Carita               Karlsson gjorde i början av året nya välkomstbrev som postas med en liten gåva (i år            Tehy-mössor) till alla nya medlemmar.

4.1 Jubileumsfest

År 2018 hade det gått 15 år sedan strejken 2003 när fackavdelningen blev                            förhandlingspart med landskapet. En jubileumsfest ”15 år med egen förhandlingsrätt”      ordnades för att fira detta den 22 september på Arkipelag. På festen deltog 66                        medlemmar    och inbjudna gäster, bl.a. Tehy r.f. ordförande Millariikka Rytkönen.               Festprogrammet bestod av tal, middag, musikframträdanden och standup-komik.

Festen arrangerades av en av styrelsen tillsatt arbetsgrupp med Gudrun Gudmundsen,     Katinka Holmström, Jaana Kumpula, Hannu Maaranen och Erica Norell-Eriksson.

4.2 Extraordinära medlemsmöten

Styrelsen kallade till två extraordinära medlemsmöten under våren pga. det                            inflammerade förhandlingsläget i samband med harmonisering av landskapets ålders-         och erfarenhetstilläggsystem.

Det första mötet hölls i Kyrkby högstadieskolas auditorium den 5 april med 88                      medlemmar närvarande. Mötet annonserades väl synligt i de båda lokaltidningarna  för att skapa tryck hos arbetsgivarsidan. På mötet presenterades förhandlingsläget, och medlemmarna hade möjlighet att ge förslag och rekommendationer åt styrelsen.                    Mötet godkände styrelsens förslag om fortsatta förhandlingar.

Det andra mötet hölls på Kyrkby högstadieskolas matsal den 17 maj med 42 medlemmar    närvarande. Ett förhandlingsresultat som presenterades åt deltagarna hade uppnåtts           före mötet samma dag. Medlemsmötet godkände förhandlingsresultatet.

4.3 Vårmötet

Vårmötet hölls den 25 april på Kyrkby högstadieskola i Jomala. På mötet deltog 66                medlemmar. Mötet var välbesökt pga. pågående kollektivavtalsförhandlingar. Mötet                behandlade arbetsgivarens senaste bud och godkände förhandlarnas förslag om att              lämna ett motbud till det.

På vårmötet godkändes i övrigt bl.a. bokslutet och verksamhetsberättelsen för år                    2017. Pirjo Åkerblom valdes till fackavdelningens ordförande och Erica Norell-Eriksson         till ordinarie styrelsemedlem. Till styrelsesuppleant valdes Paula Nordman.

4.4 Höstmötet

Höstmötet hölls den 11 december på Kyrkby högstadieskola. Föreningen bjöd på julbord        och 43 medlemmar var på plats. På agendan stod verksamhetsplanen och budgeten för 2019, med information om aktuella förhandlingsärenden.

På höstmötet valdes Åsa Larson och Alexander Båsk Hellström till nya                            styrelsemedlemmar istället för Ulrika Clemes och Yvonne Skaglund som hade önskat              att få avgå. Gerd Vikström valdes till styrelsesuppleant istället för Nina Erikslund.

4.5. Medlemskvällar

En skolning om privata hälsovårdssektorns nya kollektivavtal planerades att arrangeras       på Åland under våren men inhiberades pga. för lågt antal anmälda.

  1. Information till medlemmarna

Fackavdelningen använder sig av olika kanaler för att få ut information till                            medlemmarna. Vid sidan av hemsidan tehy.ax.  används en grupp på facebook för                  medlemmar och seniorer. Information sker också via e-post, dagspressen, Tehy-                      tidningen och anslagstavlor.

  1. Utbildning

Centralbyrån ordnar svenska skolningar för Tehy-förtroendevalda. Förtroendevalda                deltog flitigt i skolningar:

Grundkurs för förtroendemän (4 delar), Helsingfors, 4 deltagare.

Intressebevakning, statens avtal, Helsingfors den 6.2, 1 deltagare

Fungerande styrelsearbete, Helsingfors den 16.-17.2, 1 deltagare.

Intressebevakningsdagar den 17.-18.4, Åland, 6 deltagare

Intressebevakningsdagar, statens avtal, Tallinn den 7.-8.5, 3 deltagare

ABC-skolning för styrelsearbete, Åland den 26.-27.10, 10 deltagare

Rådplägningsdagar, statens avtal, kryssning den 8.-10.11, 3 deltagare

Intressebevakningsdagar, Helsingfors den 28.-29.11, 4 deltagare

  1. Medlemsvärvning

Alla medlemmar fungerar som medlemsvärvare för sina icke-anslutna kolleger. Nya                medlemmar fick ett välkomstpaket från fackavdelningen med brev och bl.a.                            nyckelring.

Tehy-tutorn Gudrun Gudmundsen och verksamhetsledaren Erkki Santamala besökte            studerande på närvårdarutbildningen och sjukskötarutbildningen på Åland och                      berättade om Tehys verksamhet.

  1. Övriga aktiviteter

I mars fick fackavdelningen besök av intressebevakningschef Riikka Rapinoja och                    organisationssakkunnig Jussi Laasola (Tehy r.f.)  samt ombudsman Mikko Äikäs                       (Pardia). Dagens program bestod av en presentation av den åländska                            arbetsvärderingen, genomgång av aktuella avtalsfrågor hos finska staten, det                           kommunala avtalsresultatet i Finland samt förhandlingsläget på Åland.

I september fick kontoret besök av Tehys ordförande Millariikka Rytkönen,                            förhandlingschef Else-Mai Kirvesniemi, intressebevakningschef Riikka Rapinoja och                organisationssakkunnig Britt-Marie Rosengård-Aspnäs. Besökarna fick information om          särdragen i åländsk lagstiftning, avtalsverksamhet och intressebevakning samt          närvarade vid vår träff med kommunala avtalsdelegationens avtalschef.

  1. Kontoret och anskaffningar

Fackavdelningens lokaler på Kulturfabriken blev med åren mer och mer ödsliga när flera andra verksamheter flyttade ut från huset.  I början av året utredde                            styrelsemedlem Gudrun Gudmundsen tillgängliga hyreslokaler närmare centrum.

Ett lämpligt kontorsrum på 15 m2 med fina möteslokaler för styrelsemöten och                      mindre skolningar hittades i GE-huset på Norra Esplanadgatan 4B. Flytten ägde rum i             mars. De nya   lokalerna ger utökad synlighet, är lätta att hitta för medlemmarna och            de flesta löpande ärenden kan skötas på promenadavstånd.

Två nya paddor införskaffades till fackavdelningens förhandlare under hösten.

Till kontoret inköptes en ny mobiltelefon.

Godkänd av styrelsen den 12.3 2019

Godkänd på vårmötet den 25.4 2019