Verksamhetsberättelse 2017

Tehys fackavdelning på Åland r.f. (avd. 919)

Verksamhetsberättelse 2017

  1. Inledning

Året kännetecknades av arbetsvärderingsprocessen och Tehys fullmäktigeval.

                           1.1 Intressebevakning

Fackavdelningens huvuduppgift är att bedriva sina medlemmars intressebevakning i             kollektiv- och arbetsavtalsfrågor. Fackavdelningen avtalar med arbetsgivarna både på            lokal och central nivå.

 Förhandlingarna med Ålands landskapsregering sköts av verksamhetsledaren och av i            styrelsen valda förhandlare. Direkta överläggningar sköts av förtroendemännen. Under året fortsatte arbetet för att få förhandlingsrätt på kommunala sektorn.

                           1.2 Tjänstekollektivavtal

Konkurrenskraftsavtalet på Åland var i kraft under 2017, vilket innebar att de flesta                 delarna av tjänstekollektivavtalet fortsatte att gälla. Tjänstekollektivavtalet om                           resekostnadsersättningar uppdaterades dock enligt de nya skattefria reglerna från                   skatteförvaltningen för år 2017.

Som första steg till kommande avtalsförhandlingar 2018 sades landskapets                            tjänstekollektivavtal upp den 15.12.2017. Fackavdelningen anslöt sig till avtalet om att omvandla semesterpenning till ledig tid under hösten.

                           1.3 Egen kandidat till Tehys fullmäktige

Tehy r.f. valde fullmäktige för perioden 2018-21. Fackavdelningen nominerade en                     egen kandidat, Pirjo Åkerblom, och gjorde en aktiv insats för att höja intresset för                   valdeltagande. Som valtillställning ordnades en extra medlemskväll på ÅHS                            konferensavdelning den 6.9.2017, med info om nyss avslutade arbetsvärdering.                     Mycket valmaterial översattes till svenska och publicerades på tehy.ax, eftersom det   mesta fanns att tillgå endast på finska i riket.

Satsningen blev framgångsrik och Åkerblom valdes till fullmäktige med 201 röster. Hon      fick tolfte mest röster i hela landet. Av våra medlemmar röstade 38,1%, procenten är   näst högst i svenskspråkiga fackavdelningar och 14:nde i hela Finland.

Via fullmäktige kan vi påverka Tehys beslutsfattande, bl.a. sträva till att fackförbundets            svenska service förbättras.

                           Initiativ och framställningar

På hösten skrev verksamhetsledaren fackavdelningens yttrande om                            Ålandskommittéens förslag till ny självstyrelselag till justitieministeriet.

Under året har fackavdelningen gett flera utlåtanden :

 – om avvikelser från kollektivavtalet angående vikarierande läkare

 – om ersättningar av flyttkostnader vid ÅHS nyrekryteringar

 – om handledararvoden vid Ålands polismyndighet

 -om tillsättande av ny distriktsförlikningsman på Åland

Därtill skickades den 4.10.2017 ett öppet brev till massmedierna och beslutsfattare,                ”Ska vi ha bra vård på Åland eller utanför?” med målen att påskynda          arbetsvärderingsprocessen och att lyfta vårdpersonalens roll i planeringen av framtida           vård.

  1. Arbetsgrupper                   2.1. Arbetsvärderingsgruppen

Arbetsvärderingsgruppen färdigställde sitt arbete i augusti och slutrapporten                           överlämnades till finansminister Mats Perämaa i augusti. Därefter fortsatte                            förhandlingar direkt i en arbetsgrupp för omvandling av A- och C-löneklasser till                      eurolöner. Under året hölls totalt 22 förhandlingsmöten med landskapet.

Under hösten gicks hela allmänna tjänstekollektivavtalet och läraravtalet genom.             Textändringar gjordes på alla ställen där A- och C-löneklasserna nämns, och flera små          korrigeringar till föråldrade formuleringar gjordes. Mycket arbete lades ner på att kolla           om landskapets tjänsteförteckningar har rätta löne- och utbildningsuppgifter. Därtill               fastställdes riktlinjer om bl.a vikariernas rätt till retroaktiva höjningar.

Samtidigt pågick principdiskussioner om hur ett löneutvecklingsprogram för                            landskapsanställda borde genomföras.

  1. Förtroendemännens arbete

Tehy har fyra förtroendemän på ÅHS: Pirjo Åkerblom (huvudförtroendeman), Katinka             Holmström, Erica Norell-Eriksson och Christina Hagelberg. Var och en har cirka 5,5                   planerade timmar förtroendemannatid per vecka och är anträffbara i ett eget kontor              på ÅHS. Under hösten flyttade förtroendemännen från det sk. källarkansliet till nya                  utrymmen i rehabiliterings- och geriatrikhuset.

Hösten 2017 återvaldes förtroendemännen för en ny fyraårsperiod. Suppleanterna är             Jaana Kumpula (ny), Hannu Maaranen (ny), Victoria Söderström och Nina Erikslund.

På Medimar verkar Kiki Adamczak som förtroendeman.

  1. Styrelsen

 Verksamheten leddes av ordföranden Carita Karlsson med Pirjo Åkerblom som                      viceordförande. De övriga i styrelsen var Gudrun Gudmundsen, Jaana Kumpula, Hannu         Maaranen, Yvonne Skaglund. Katinka Holmström, Ulrika Clemes och Kicki Söderqvist        (fr.o.m. den 4.5.2017). Suppleanterna var Erica Norell-Eriksson, Mikael Eriksson, Nina              Erikslund och Ulrika Karlsson. Styrelsen höll 10 möten och ett planeringsseminarium i           mötesrummet på Fabriksgatan 4.

Styrelsen utnämnde till förhandlare Pirjo Åkerblom, Katinka Holmström och Erica                  Norell-Eriksson vid sidan av verksamhetsledaren. Erica slutade på egen begäran i                    augusti och Gudrun Gudmundsen valdes till ny förhandlare.

Jaana Kumpula och Hannu Maaranen har delat på uppgiften som medlemssekreterare.

Bokföringsfirman ProAx (Kenneth Fogström) har skött föreningens bokföring och                     bokslut.

I AMS rådgivande kommitté representeras Tehy av Gudrun Gudmundsen, med Mikael            Hansson som suppleant. Representanter i landskapets tjänstedelegation är Mikael               Eriksson (ordinarie) och Hannu Maaranen (suppleant).

  1. Medlemsmöten

 5.1. Vårmöte

 Vårmötet hölls den 4.5.2017 på Kyrkby högstadieskola i Jomala. På mötet deltog  28               medlemmar. På vårmötet godkändes bl.a. budgeten och verksamhetsberättelsen för år 2016. Kicki Söderqvist valdes till ny styrelsemedlem och styrelsen utökades samtidigt från sju till åtta medlemmar. Verksamhetsledaren föreläste om arbetsvärderingens                        framskridande.

 5.2. Höstmötet

 Höstmötet hölls den 30.11.2017 på Hotell- och restaurangskolan i Mariehamn.                         Föreningen bjöd på julbord och 77 medlemmar var på plats. På agendan stod                     verksamhetsplanen och budgeten för 2018, med info om aktuella                            förhandlingsärenden.

5.3. Medlemskvällar

Tehy Svenskfinland ordnade en medlemskväll på Åland den 2.11.2017 om                            karriärplanering, med Inka Ukkola från studiecentralen TJS som föreläsare, 18                           personer deltog.

  1. Information till medlemmarna

Fackavdelningen använder sig av olika kanaler för att få ut information till                            medlemmarna. Vid sidan av hemsidan tehy.ax.  används en grupp på facebook för                 medlemmar och seniorer. Information sker också via e-post, dagspressen, Tehy-                     tidningen och anslagstavlor.

Materialet i Tehys infopärmar på ÅHS uppdaterades.

  1. Utbildning

 Centralbyrån ordnar svenska skolningar för Tehy-förtroendevalda. Förtroendevalda                 deltog flitigt i skolningar:

Ålandsfrågor inom Tehy, Helsingfors den 17.1, 6 deltagare.

ABC-skolning i styrelsearbete, Tammerfors den 10.2, 3 deltagare.

Lokala intressebevakningsdagar, Helsingfors den 5.-6.4, 4 deltagare

Förtroendemannakurs med inriktning på statens avtal, 3×3 dagar + självstudier, 2                    deltagare.

Medlemssekreterarkurs, Vanda den 6.-7.10, 1 deltagare.

Intressebevakningsdagar, Helsingfors den 12.-13.9, 5 deltagare.

Kommunal arbetsvärdering, Helsingfors den 14.-15.9, 1 deltagare.

Nya styrelsen ordnade på våren en egen skolningskväll med juristen Sara Karlman,           tidigareorganisationssekreterare för fackavdelningen, om de mest centrala lagarna för       verksamheten. Kursen hölls den 1.3 på Fabriksgatan.

Vid sidan av Tehy-skolningar gick fyra styrelsemedlemmar och verksamhetsledaren en           kurs i arbetsrätt som ordnades av Öppna Högskolan i Mariehamn under våren (5                    studiepoäng). Föreläsaren var PL Kurt Långkvist från Åbo Akademi.

  1. Medlemsvärvning

Medlemsantalet var den 31.12.2016 totalt 557 personer och den 31.12.2017 totalt                 554 personer. Under året kontaktades våra kommunala medlemmar via mejl, för att                kartlägga hurdana problem de upplever med kommunala avtalet. Därtill ordnades          öppet hus på   kansliet, men intresset blev klent.

 Alla medlemmar fungerar som medlemsvärvare för sina icke-anslutna kolleger. Nya               medlemmar fick ett välkomstpaket från fackavdelningen med brev och bl.a.                            nyckelring.

Tehy-tutorerna Gudrun Gudmundsen och Ulrika Clemes besökte studerande på                      närvårdarutbildningen och sjukskötarutbildningen på Åland och berättade om Tehys              verksamhet.

  1. Övriga aktiviteter

I maj förbereddes ett medlemsevenemang på Mariebad, men evenemanget avblåstes          pga. badanläggningens dåliga vattenkvalitet och därav följande låga antalet                            anmälningar.

Fackavdelningen gjorde en inbetalning till Valborg Louhistos minnesfond, för att hedra           en finlandssvensk Tehy-veteran som gjorde en betydande insats när den åländska           avdelningen bildades.

Fyra ÅHS-avdelningar, där hela vårdpersonalen är medlemmar, uppmärksammades                 med chokladaskar av förtroendemännen.

 Medlemsresa till hälsomässa ”Allt för hälsan”

 11.11.2017 ordnade fackföreningen en bussresa för sina medlemmar till mässan ”Allt             för hälsan” i Älvsjö, Sverige, 29 medlemmar deltog, och feedbacken efter resan var                    enbart positiv. Trevlig samvaro och shopping stod också på agendan.

 Resan arrangerades med M/S Rosella tur-retur och med en buss från Vikingline buss.

  1. Anskaffningar

Till kontoret gjordes inga större anskaffningar i år. Två stycken besöksstolar byttes                med Bild- och formskolan, till en mer ryggvänlig variant.

Godkänd av styrelsen den 27.3 2018

Godkänd på vårmötet den 25.4.2018