Verksamhetsberättelse 2016

Tehys fackavdelning på Åland r.f. (avd. 919)

Verksamhetsberättelse 2016

 1. Inledning

Året kännetecknades av arbetsvärderingsprocessen och byte av verksamhetsledare. På höstmötet valdes ny styrelse och ordförande för en treårig period enligt den nya stadgan.

        1.1 Intressebevakning

Fackavdelningens huvuduppgift är att bedriva sina medlemmars intressebevakning i              kollektiv- och arbetsavtalsfrågor. Fackavdelningen avtalar med arbetsgivarna både på lokal och central nivå. Organisationssekreterare Inge-May Juslenius som verkat i fackavdelningen   sedan år 2015 sade upp sig och slutade i juli. Fackavdelningen rekryterade Erkki Santamala  med en arbetstid på 80 % och han började den 22.8 2016. Samtidigt ändrades titeln från        organisationssekreterare till verksamhetsledare.

Förhandlingarna sköts av verksamhetsledaren och av i styrelsen valda förhandlare (2 ordinarie och 2 ersättare). Direkta överläggningar sköts av förtroendemännen.

        1.2 Tjänstekollektivavtal

Ett tjänstekollektivavtal om andra perioden av ramavtalet 2014 undertecknades 27.1.2016.    Som resultat fick personalen vid Ålands hälso- och sjukvård en löneförhöjning med i             genomsnitt 14,54 euro i månaden 1.2.2016.

Tjänstekollektivavtalet om resekostnadsersättningar uppdaterades samtidigt enligt de nya    skattefria reglerna från skatteförvaltningen för år 2016.

Ett tjänstekollektivavtal om ett pilotprojekt med flexibla arbetstidsformer undertecknades i augusti. Närmare beskrivning av avtalet och arbetsgruppens verksamhet finns under punkt   4.2.

Förhandlingar om tillämpning av konkurrenskraftsavtalet på Åland inleddes i augusti. Avtalet är i stora drag ett avtal om en förlängning av TKA 27.1.2016, med undantag för en ny        överenskommelse om arbetstider och semesterpenningen i enlighet med ett sk.         konkurrenskraftsavtal mellan staten och arbetsmarknadens centralorganisationer i riket.      Parterna nådde en överenskommelse strax före julen. Under tiden 1.2.2017-13.1.2018           förlängs arbetstiden med i genomsnitt en halv timme per vecka. Ett skilt avtal om minskning  av semesterpenningen med 30% åren 2017- 2019 ingicks.

Från och med 2016 har Tehy inte skrivit under tjänstekollektivavtalet om omvandling av     semesterpenning till ledighet i enlighet med Tehy r.f:s fullmäktigebeslut.

        1.3 Samarbetsförhandlingar

Under hösten fördes samarbetsförhandlingar på Ålands hälso- och sjukvård. ÅHS fick från    landskapsregeringen ett sparkrav på 600 000 euro i sin budget. Förhandlingarna ägde rum i  samarbetskommittén där Tehy representerades av förtroendemännen. Efter   samarbetsförhandlingar verkställdes sparkravet så att demensplatserna vid avdelning 1a togs bort. Personalen som berördes kunde omplaceras utan uppsägningar.

 För att påverka opinionsbildningen kring processen skickades ett öppet brev ”Ska vi ha bra     vård på Åland eller utanför?” 4.10 till pressen och beslutsfattarna.

 1. Initiativ och framställningar

Under året har fackavdelningen gett flera utlåtanden till landskapsregeringen:

– om avvikelser från kollektivavtalet angående s.k. stafettläkarnas arbetsavtal

– sjukskötarnas och hälsovårdarnas rätt att ge sjukintyg under säsongsinfluensaperioder

– tre anhållan om personliga lönetillägg i samband med chefsrekryteringar

 – om handledararvoden vid Ålands polismyndighet

 1. Arbetsgrupper

3.1. Arbetsvärderingsgruppen

 Arbetsvärdering vid Ålands landskapsregering är ett ambitiöst men mycket tidskrävande        projekt som påbörjades redan i januari 2015. Under året har hållits cirka 40 möten.

I början av året fick arbetsgruppen arbetsbeskrivningar och ifyllda värderingsblanketter från  respektive myndighet. Materialet jämkades och bearbetades under våren.

 I slutet av april löpte den tidsfrist ut som sattes i förlikningsavtalet som avslutade strejken     2014. Avtalsparterna kom då överens om att arbetet har framskridit så långt att man avstår   från sanktionsklausulerna och fortsätter arbetet tills värderingsgruppen är färdig. Om detta   anslöts ett kollektivavtal 16.6. Vid uppgörelsen fästes särskild vikt vid att lönepotterna, som   fastställdes i förlikningsavtalet, bibehålls fast de blir utdelade först efter värderingen.

Arbetet återupptogs efter en semesterpaus i augusti. Under hösten delades tjänsterna i grupper och undergrupper enligt utbildningsnivå och kravnivå. I november var själva              värderingsarbetet så gott som färdigt, och materialet lämnades till ÅSUB för                    lönekartläggning. Tehys medlemmar har fått info om arbetsprocessen via mejl och vid         vårmötet, och styrelsen har följt med arbetet kontinuerligt. Arbetet fortsätter ännu 2017.

        3.2. Arbetsgruppen om flexibla arbetstidsformer och distansarbete

Enligt en överenskommelse mellan landskapsregeringen och tjänstemannaorganisationerna i juni 2012 tillsatte landskapsregeringen i 2013 en arbetsgrupp med uppgift att komma med  förslag, följa upp och stöda åtgärder som gynnar de anställdas arbetshälsa så att de orkar    arbeta fram till den lagstadgade pensionsåldern. Medlemmar i gruppen från Tehys sida var Pernilla Söderlund och Ulrika Clemes.

I sin slutrapport kom arbetsgruppen bl.a. fram till att det borde finnas möjlighet till flexibla    lösningar i olika livssituationer, såsom att ha möjlighet till distansarbete och flexibla          arbetstidsarrangemang.

2016 tillsattes en ny arbetsgrupp som skulle jobba vidare med flexibla lösningar i arbetet vid olika livssituationer. Tehy-medlemmarna i gruppen har varit Katinka Holmström och Gudrun  Gudmundsen.

 Arbetsgruppen har jobbat vidare utgående från den förra arbetsgruppens slutsats, så att det ska finnas möjlighet till distansarbete och att jobba flextid. Gruppen träffades första gången i maj 2016 och har sammanlagt haft åtta möten. Jukka-Pekka Tyni har varit ansvarig för           gruppens arbete.

 Arbetsgruppen bestämde på sitt första möte att för att starta ett ”pilotprojekt” som skulle göra det möjligt för både allmänna förvaltningen och underlydande myndigheter att arbeta på  distans eller flextid. Pilotprojektet skulle pågå till och med 30 september 2017. Arbetsgruppen arbetade fram anvisningar för distansarbete och vilka anställningsvillkor som skulle vara gällande.

 Gruppen utredde också hur arbetstidslagen överensstämmer med flexibla arbetstidsformer.  Efter att anvisningarna var utarbetade, presenterades ”Pilotprojektet” för avdelningscheferna  vid LR, rektorn för Högskolan på Åland samt ÅHS som sedan presenterade det för sina anställda varefter de anställda fick möjlighet att anmäla sig till de olika arbetstidformerna. Ett trettiotal personer från LR och HÅ har sedan hösten 2016 arbetat på distans eller flexibla  arbetstider.

I dags läge är ingen av de ÅHS anställda med i projektet. Arbetsgruppen kommer i augusti 2017 att göra en utredning av hur de anställda, deras chefer samt kollegor har upplevt          pilotprojektet. Denna utredning kommer att göras via frågeformulär och intervju.

 1. Förtroendemännensarbete  Tehy har fyra förtroendemän på ÅHS: Pirjo Åkerblom (huvudförtroendeman), Katinka     Holmström, Erica Norell-Eriksson och Christina Hagelberg. Var och en har cirka 5,5  planerade timmar förtroendemannatid per vecka och är anträffbara i ”källarkontoret” på ÅHS på onsdagar. Medlemsärenden har ändrat karaktär efter att ÅHS fick en  arbetarskyddsfullmäktige vars resurser ökades.

        På Medimar verkar Kiki Adamzak som förtroendeman. Efter det turbulenta året 2015 har  läget på Medimar stabiliserats.

 1. Styrelsen

Verksamheten leddes av ordföranden Cecilia Ekholm med Erica Norell-Eriksson som        viceordförande. De övriga i styrelsen var Gudrun Gudmundsen, Linda Budd, Nina Erikslund,   Pirjo Åkerblom, Erica Norell-Eriksson och Yvonne Skaglund.  Styrelsen höll 10 möten och       ett planeringsseminarium i Smakbyns konferensrum i Sund.

 Bokföringsfirman ProAx  (Kenneth Fogström) har skött föreningens bokföring och bokslutet.

Inför styrelsevalet 2017-2019 tillsatte styrelsen en valnämnd med Katinka Holmström som   ordförande och Nina Erikslund samt Ulrika Clemes som medlemmar. Valnämnden hade tre  möten.

 1. Medlemsmöten

  6.1. Vårmötet

  Vårmötet hölls den 20.4 på Kyrkby högstadieskola. Vid mötet deltog 23 medlemmar.

  På vårmötet godkändes bl.a. budgeten och verksamhetsberättelsen för år 2015 och nya        stadgan för fackavdelningen enligt nya modellstadgan från Tehy r.f. Nya stadgan innebär bl.a. att styrelsen och ordföranden väljs i fortsättningen för treåriga perioder.

         6.2. Höstmötet

 Höstmötet hölls den 8.12 på Kyrkby högstadieskola. Föreningen bjöd på julbord och 51         medlemmar var på plats.

Höstmötet valde Carita Karlsson till ordförande och sju medlemmar       till styrelsen för nästa treårsperiod. Nya styrelsen består av Ulrika Clemes, Gudrun         Gudmundsen, Pirjo Åkerblom, Yvonne Skaglund, Jaana Kumpula, Katinka Holmström och            Hannu Maaranen. Till suppleanter valdes Erica Norell-Eriksson, Mikael Eriksson, Nina         Erikslund och Ulrika Karlsson. Styrelsen blev inte fulltalig.

        6.3. Medlemskvällar

Tehy Svenskfinland ordnade en medlemskväll på Åland 26.4. Temat var ”Rent spel”, med Inka Ukkola från studiecentralen TJS som föreläsare. Även alla avdelningsskötare på ÅHS oberoende av medlemskap var inbjudna. Cirka 30 personer deltog.

 En annan medlemskväll, en uppföljning av Rent spel, hölls på hotell Arkipelag 19.10. Vid        sidan av Ukkolas föreläsning informerade Britt-Louise Rosengård-Aspnäs och verksamhetsledaren om aktuella frågeställningar.

 1. Information till medlemmarna

Fackavdelningen använder sig av olika kanaler för att få ut information till medlemmarna.     Hemsidan www.tehy.ax fick en uppdatering och genomgång under hösten.  Det finns en grupp      på facebook för medlemmar och seniorer. Information sker också via e-post, dagspressen,   Tehy-tidningen och anslagstavlor.

 1. Utbildning

Centralbyrån ordnar svenska skolningar för Tehy-förtroendevalda. Förtroendevalda deltog i    nämnda skolningar:

Organisationsskolning i Tammerfors 29.-30.1, 2 deltagare.

Rent spel, Åbo 16.-17.2, 4 deltagare.

 Lokala intressebevakningsdagar, Helsingfors 27.-28.10, 3 deltagare

 1. Medlemsvärvning

Medlemsantalet var 31.12.2015 totalt 581 personer och 31.12.2016 totalt 554 personer.          Möjliga orsaker till nedgången är avmattning av engagemang efter strejken och missnöjet    med Tehy r.f:s förbud mot omvandling av semesterpenning till ledig tid. Arbetslösa    medlemmar i registret kontaktades i oktober, och en del föråldrade medlemsuppgifter kunde         uppdateras.

 Alla medlemmar fungerar som medlemsvärvare för sina icke-anslutna kolleger. Nya       medlemmar fick ett välkomstpaket från fackavdelningen med brev och bl.a. T-skjorta.

Tehy- tutorerna Gudrun Gudmundsen och Ulrika Clemes besöker studerande på             närvårdarutbildningen och sjukskötarutbildningen på Åland och berättar om Tehys     verksamhet.

 1. Övriga aktiviteter

I januari anordnade ABF-Åland ett seminarium för politiker och andra beslutsfattare med      rubriken ”Hälso- och sjukvården på Åland i framtiden”. Styrelsemedlem Linda Budd höll ett    anförande ur personal- och facksynpunkt på seminariet. Tillställningen hölls på ÅHS         konferensutrymme 28.1.

Fackavdelningen ordnade tillsammans med Bomarsundssällskapet och         sjuksköterskeföreningen föreläsningen ”Hon var ingen Florence Nightingale”. Föreläsningen  hölls av Åsa Moberg och ägde rum i stadsmuseets lokal på gamla Alvas 30.3.

Förtroendemännen på ÅHS har delat ut chokladaskar till avdelningar med Tehy-medlemmar  under året. Styrelsen har uppvaktat styrelsemedlemmar som fyllt jämna år samt bidragit till studiefonden för Ann Svenfeldts dotter.

        Medlemsresa till Zeta trädgård

21.05.2016 ordnade fackföreningen den traditionella trädgårdsresan för sina medlemmar. 46 medlemmar deltog. Trevlig samvaro och shopping stod på agendan. Resan arrangerades med M/S Rosella tur-retur och med en buss från Vikingline buss. Zeta ligger i Sverige, nära Stockholm.

 1. Anskaffningar

 Till kontoret skaffades under året ett höj- och sänkbart skrivbord, en dator och en projektor.