Verksamhetsberättelse 2013

Tehys fackavdelning på Åland r.f.

(avd 919)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Innehåll i huvuddrag:

1.     Inledning

2.     Intressebevakning vid avtalsförhandlingar med mera

3.     Styrelsen

4.     Medlemsmöten

5.     Information till medlemmarna

6.     Medlemsvärvning

7.     Övriga aktiviteter

___________

1.  Inledning

Under 2013 skedde vissa förändringar. Organisationssekreteraren Jörgen Erlund,som tillträdde sin anställning hos fackavdelningen i februari 2005, gick i pension och slutade arbeta för fackavdelningen den 30 april. Han efterträddes av Sara Karlman den 1 augusti. Fackavdelningen flyttade från Klintvägen till Fabriksgatan 4den 1 maj. Nya lagböcker och ordböcker köptes in till kansliet och en ny dator samt tre iPads beställdes.

2.  Intressebevakning vid avtalsförhandlingar m.m.

Bevakningen av medlemmarnas fackliga intressen sker i olika former.

2.1. Tjänstekollektivavtal om anställningsvillkor

Ramavtalet om villkoren i anställningsförhållandet för landskapets tjänstemän gäller under tiden 1.3.2012 – 31.3.2014.

Följande avtal har ingåtts under 2013:

–          Tjänstekollektivavtal om att justera beloppen för vissa resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2013,

–          tjänstekollektivavtal om en möjlighet att omvandla semesterpenningen för år 2013 till ledighet med lön,

–          tjänstekollektivavtal om anställningsvillkor för landskapets undervisningspersonal under tiden 1.8.2013-31.7.2015,

–          tjänstekollektivavtal om ett förverkligande per 1.8.2013 av en regleringsmån motsvarande 1 % för lärare med årsarbetstid vid Ålands gymnasium.

2.2. Tolkningsförhandlingar

En direkt överläggning beträffande tillgodoräknande av arbetstid vid beredskap hölls den 22 maj, med justering den 4 oktober, utan att enighet kunde uppnås. Den 26 november anhöll en centralförhandling, som vid årsskiftet ännu inte avslutats.

Den 18 december inleddes en direkt överläggning beträffande söndagsersättning vid beredskap.

2.3. Initiativ och framställningar

Den 3 september skickade fackavdelningen en skrivelse till ÅHS med en uppmaning om att i mindre utsträckning anställa vårdpersonal tillfälligt och att i stället erbjuda ordinarie anställningar.

Den 15 oktober skickade fackavdelningen en skrivelse till ÅHS´ arbetsgrupp för sjukvård i skärgården med ett förslag om förhöjd utryckningspenning.

Den 21 oktober skickade fackavdelningen en skrivelse till ÅHS angående att en ny jämställdhetsplan måste utarbetas för att ersätta den som löpte ut 2010.

2.4. Remissvar

Styrelsen har skickat remissvar till landskapsregeringen beträffande ett lagförslagsärende samt fem löneärenden.

2.5. Arbetsgrupper

Erica Norell Eriksson och Sara Karlman har deltagit i en arbetsgrupp om personliga lönetillägg på ÅHS. Arbetsgruppen har avgett ett betänkande som till stor del byggde på ett förslag som fackavdelningen utarbetade 2010.
Pernilla Söderlund och Ulrika Clemes har deltagit i en arbetsgrupp om förbättrad arbetshälsa. Arbetsgruppens arbete fortsätter.

3.  Styrelsen

Styrelsen sammanträdde 14 gånger under året. Under år 2013 har styrelsen bestått av följande personer:

Medlemmar.                                            ersättare:

Ordförande Erica Norell-Eriksson

Gudrun Gudmundsen                              Linda Budd

Lynn Häggblom                                       Nina Danielsson

Ulrika Clemes                                           Siv Hohenthal

Viceordförande Pirjo Åkerblom            Kristina Nyroos

Katinka Holmström                                  Torun Mattsson

Medlemssekreterare  Pernilla Söderlund     Susanna Björkman

Ann Svenfelt                                            Cecilia Ekholm

Rosali Nordqvist                                      Pia Ekman-Sjölund
4.  Medlemsmöten

4.1. Vårmötet

Vårmötet hölls den 25 april i Restaurang Smakbyn i Kastelholm. Mötet behandlade stadgeenliga vårmötesärenden såsom verksamhetsberättelse, bokslut med mera. I mötet deltog 75 medlemmar.

4.2. Höstmötet

Medlemmarna samlades till höstmöte den 29 november. Mötet hölls vid Ålands hotell- och restaurangskola med 59 deltagande medlemmar. En verksamhetsplan och budget för 2014 antogs, det valdes medlemmar till styrelseplatserna 6-9 för mandatperioden 2014-2015. Förutom att stadgeenliga ärenden behandlades, så gavs det information om lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vid höstmötet uppvaktades Leena Pokela som blivit utnämnd till hedersmedlem av Tehy r.f. på grund av stordåden som hon utfört under sin tid som fackavdelningens ordförande och huvudförtroendeman.

5.  Informationen till medlemmarna

Fackavdelningens information till medlemmarna har skett via den egna hemsidan www.tehy.ax, via Facebook, via ”100 ord från din förening” i tidningen Nya Åland, genom anslag på arbetsplatsernas anslagstavlor, på medlemsmöten, genom kontakter till kansliet, via styrelsens ordinarie medlemmar, som var och en förmedlar fackavdelningens information vidare till medlemmarna på fältet, via särskilt utsedda kontaktmedlemmar och genom förtroendemännen.

6.  Medlemsvärvning

Medlemsantalet steg under 2013 från 509 personer den 1 januari till 543 personer den 31 december.

Fackavdelningen har tre tutorer, Pernilla Söderlund, Ulrika Clemes och Gudrun Gudmundsen, som har hand om rekryteringen av studerande inom vårdyrkena. De fungerar som en länk mellan de studerande inom vården och fackavdelningen. Tutorernas viktigaste uppgift är att fånga upp den studerande så, att hen skriver in sig som studerandemedlemmar redan under studietiden.
7.  Övriga aktiviteter

Den 4 maj gjordes en medlemsutflykt med Viking Line till Åsby hem och trädgård i Sverige.

Zumba för Tehy-medlemmar anordnades vid sammanlagt fyra tillfällen under juli och augusti.

För att fira tio år med förhandlings- och avtalsrätt höll fackavdelningen den 13 september en mycket lyckad jubileumsfest som arrangerades av styrelseledamöterna Gudrun Gudmundssen och Rosali Nordqvist. Under jubileumsfesten, som hölls på Alandica uppträdde Dunderdansarna och stand up-komikern Joacim Björkvall. Strejkgeneralen 2003 Solveig Carlsson höll kvällens stora festtal.

Den 9 december bjöd fackavdelningen intresserade medlemmar på glögg, lussekatter och pepparkakor i kanslilokalen på Fabriksgatan 4.

Fackavdelningen delade även detta år ut stipendier (3 st.) till elever som utexaminerades från en utbildning inom hälso- och sjukvården.

Mariehamn den 12 mars 2014

Styrelsen

Godkänd av medlemmarna på vårmöte den 24 april 2014.