Viktiga bestämmelser om jämställdhet i 6 § Finlands grundlag

Som människor har vi vissa rättigheter som andra måste respektera. En viktig utgångspunkt för all offentlig verksamhet i Finland och på Åland är att det finns grundläggande rättigheter, de allra viktigaste rättigheterna, som myndigheterna måste främja för att skydda personerna som bor i Finland och på Åland. De grundläggande rättigheterna är inskrivna i 2 kap. Finlands grundlag och många av dem har hämtats från olika internationella konventioner om mänskliga rättigheter (t.ex. FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, FN-konventionen om avskaffande av all diskriminering för kvinnor och Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter).

Det är väldigt viktigt för oss som bor här att myndigheterna går in för att följa det som står i Finlands grundlag och arbetar aktivt för att de grundläggande rättigheterna ska efterlevas i den dagliga verksamheten.

Enligt 6 § 1 mom. Finlands grundlag är alla lika inför lagen. Det föreskrivs i 6 § 2 mom. att ingen utan godtagbart skäl får särbehandlas på grund av kön. Enligt 6 § 4 mom. ska jämställdhet mellan könen i samhällelig verksamhet och i arbetslivet främjas enligt vad som närmare bestäms genom lag, särskilt vad gäller lönesättning och andra anställningsvillkor. Det påpekas i motiveringen till bestämmelsen att internationella avtal, som Finland ska följa, redan länge särskilt betonat vikten av lika lön för män och kvinnor (ILO-konventionen nr 100 från 1951 angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde, artikel 7 i konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, artikel 4 i den europeiska sociala stadgan och artikel 11 i konventionen angående avskaffande av all diskriminering av kvinnor). Jämställdhet mellan kvinnor och män vid lönesättning bör alltså vara en enormt viktig fråga för myndigheterna.

Grundlagsbestämmelser har ett särskilt skydd genom att domstolar ska ge grundlagsbestämmelser företräde framför lagar som uppenbart strider möt grundlagsbestämmelser (106 § Finlands grundlag) samt att domstolar och andra myndigheter inte har rätt att tillämpa bestämmelser i förordningar eller andra författningar på lägre nivå som strider mot grundlagen (107 § Finlands grundlag).

Justititiekanslern (108 § Finlands grundlag) och justitieombudsmannen (109 § Finlands grundlag) har som uppgift att övervaka att myndigheter, tjänstemän och andra som sköter offentliga uppdrag följer lag och fullgör sina skyldigheter samt att övervaka att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Vem som helst kan vända sig till justitiekanslern eller justitieombudsmannen med en begäran om en granskning av vad myndigheter, tjänstemän och andra som sköter offentliga uppdrag har gjort eller inte har gjort.

 

Sara Karlman                                            5 augusti 2014