Hållbart initiativ svarar:

 1. Varför ska vi som hör till vårdpersonalen rösta på just ditt parti? 

Hälso- och sjukvården är en av hörnstenarna i välfärden och vårdpersonalen är en otroligt viktig yrkesgrupp på Åland. Gruppen gör ett stort jobb för välmåendet och känslan av att samhället bryr sig om individen. Samtidigt är jobbet ofta krävande och utmanande. Hållbart initiativ anser att vårdpersonalen ska ha schyssta arbetsvillkor och en trevlig arbetsmiljö som ger ork och vilja att jobba kvar och utveckla vården.

För det krävs framför allt ett stopp på nedskärningarna, ett ansvarstagande ledarskap och jämställda löner. Till det hör också justeringar i lagar och regelverk som förhindrar snutt-anställningar, som ökar den professionella autonomin och som ökar transparensen i beslutsfattandet.

Vårdpersonalen ska rösta på hållbart initiativ för att vi ser allvarligt på de strukturella hindren för människor att blomstra, för dels patienterna, dels personalen, och vill göra allt i vår makt att hitta de bästa lösningarna för en hållbar vård på Åland.

 1. Vad planerar ditt parti göra för att förbättra hälso- och sjukvården på Åland?

Hållbart initiativ satsar på främst sex konkreta punkter:

 • Åland behöver öka kraftsamlingen för psykisk hälsa i alla samhällssektorer. Det krävs också resursförstärkningar för att minska köerna i mentalvården.

 • Ännu mer kraft och resurser ska läggas på att förebygga sjukdomar. En långsiktig satsning på folkhälsa är lika viktig som vården av sjukdomar.

 • En allt mer aktiv personalpolitik ska syfta till jämställda löner, löneöppenhet, schyssta villkor och ett stopp på snutt-anställningar. Ett permanent behov av arbetskraft bör leda till ordinarie tjänster.

 • För att öka vårdpersonalens autonomi behöver ÅHS styrelse avpolitiseras och istället professionaliseras. En offentlig ägarstyrning sker fortfarande genom landskapsregeringen.

 • Patienter ska alltid erbjudas naturupplevelser och fysisk aktivitet.

 • Kontinuerliga läkemedelsgenomgångar ska göras för att minska risken för felbehandlingar, särskilt för äldre.

 1. Vad planerar ditt parti göra för att förbättra barnomsorgen eller äldreomsorgen på Åland?

Hållbart initiativ vill satsa på följande gällande barnomsorgen:

 • Kemikaliefria dagis skyddar barns hälsa. Barn är extra känsliga för kemikaliepåverkan och ska därför inte behöva utsättas för hälsorisker. Detta gagnar också personalen.

 • Rätten till förundervisning ska inte handla om plånbokens storlek. Det är helt självklart att Åland ska tillhandahålla en avgiftsfri förundervisning.

 • En förstärkning av det pedagogiska arbetet ger förutsättningar för en inkluderande pedagogik som inte förstärker könsskillnader eller andra skillnader.

Hållbart initiativ vill satsa på följande gällande äldreomsorgen:

 • En bindande minimidimensionering bör skrivas in i lagen. Servicegraden ska nämligen inte skilja sig beroende på var man bor.

 • Åland behöver ett kunskapscentrum för de som i olika kommuner arbetar med äldreomsorgen. Det ger möjligheter för vårdpersonalen att kompetensutveckla sig.

 • Känslan av ensamhet stiger bland de äldre. Genom utökade möjligheter till utevistelser och social samvaro ökar vi känslan av sammanhang för de äldre.

För båda sektorer vill vi öka mängden ekologisk och närproducerad mat vid bespisning.

 1. Anser du att jämställdheten idag är tillräcklig eller är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande löner och inflytande för landskapets tjänstemän eller kommunala tjänsteinnehavare?

Arbetet med jämställdhet går alltför långsamt. Enligt ÅSUB:s senaste rapport skulle lönejämställdheten åtgärdas om drygt 100 år, vilket står i kontrast till landskapsregeringens målsättning om 2020. Lika lön för lika arbete är en mänsklig rättighet men tydligen inte en självklarhet. Statusen för kvinnodominerade yrken borde ökas och därmed bör lönen höjas markant tillsammans med en översyn av könsfördelning i “snutt-anställningar”.

Ett krafttag kring jämställdhet är inte viktig bara för sakens skull, utan har också positiva effekter på rekryteringen, personalsammansättningen och tillgången till vikarier. För att öka jämställdheten föreslår Hållbart initiativ:

 • En återkommande jämställdhetsgranskning inom ramen för kollektivavtalen

 • Att landskapsregeringen öronmärker budgetmedel för löneutvecklingsarbete

 • Ett strukturerat utbildningsarbete inom jämställdhet för ledande tjänstemän och politiker