Ålands socialdemokrater

  1. Varför ska vi som hör till vårdpersonalen rösta på just ditt parti? 

Socialdemokraterna står upp för en stark offentlig välfärd, för en god kvalitativ hälso- och sjukvården i alla tider, också i ekonomiskt tuffa tider vilket nu igen hotar. Hälso- och sjukvården ska ha tillräckliga resurser så att personalen inte slits ut, utan att arbetsförhållandena är goda. Vården ska vara tillgänglig för alla, personalen ska ha medinflytande och kunna påverka sina arbetsförhållanden. Vi vill att ÅHS erbjuder rätt till heltid men möjlighet till deltid. Personalen ska ha tillgång till fortsatta utbildningsmöjligheter, dvs livslångt lärande, ett starkt arbetarskydd och värderar högt det fackligt-politiska samarbete

2. Vad planerar ditt parti göra för att förbättra hälso- och sjukvården på Åland?

Öka tillgängligheten till vården, låga trösklar, låga avgifter, fyra kommuner istället för 16 så att ÅHS har lättare att samarbeta med färre aktörer. Fortsatt god rekrytering av personal och jämställda löner. Fortsätta arbeta för förbättringar inom psykisk hälsa, tandvård och stärka samarbetet mellan kommunerna, det sociala och ÅHS kring familjer i behov av hjälp.

3. Vad planerar ditt parti göra för att förbättra barnomsorgen eller äldreomsorgen på Åland?

Lönenivåerna är för låga, särskilt för att kunna rekrytera och för att nya lagar ställer nya krav. Åland behöver bygga fler daghem och boenden för äldre eftersom antalet äldre ökar och skapa ett demenscenter och ett center för välfärdsteknik, ex nattkameror.  Ökad samordning i hela äldreomsorgen på Åland behövs. Vi kräver också en i lag bindande vårddimensionering. Barnskyddet måste stärkas.

4. Anser du att jämställdheten idag är tillräcklig eller är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande löner och inflytande för landskapets tjänstemän eller kommunala tjänsteinnehavare?

Jämställda löner ska enligt överenskommelser mellan LR och fackena vara i mål 2020.