Ålands Framtids svar, Peggy Smulter:

  1. Varför ska vi som hör till vårdpersonalen rösta på just ditt parti?

Ålands framtid anser att alla behöver bra sjukvård och gott bemötande. Det är sjukvårdspersonalen som arbetar 24/7 som ger vården och bemötande och de skall känna att de får den lön de förtjänar. Man skall känna att man har en karriär och när man genom kurser och fortbildning vidareutbildar sig så skall det även synas i lönen.

2. Vad planerar ditt parti göra för att förbättra hälso- och sjukvården på Åland?

Vi anser att ÅHS skall satsa på personalen för att kunna leverera en utmärkt sjukvård. Även om vi inte har ett universitets sjukhus så skall vi ha ett gott samarbete med högklassiga sjukhus i närregionen och både personal och kunnande bör kunna utvecklas genom detta samarbete. Vi skall kunna mäta kvalitet och på ett ärligt och förtroendeingivande sätt och utveckla både digitaliseringen både vad gäller rapportering och diagnostisering. Patienterna skall känna trygghet att de får rätt sjukvård tillräckligt snabbt. En väntetid på ett år för operationer kan medföra riktigt stora både sociala och ekonomiska problem för patienter.  Med patientens bästa för ögon skall personalen som ”ett ÅHS” leverera sjukvård till ålänningar och andra som vistas på Åland. Personalens tid skall gå till att vårda sjuka eller leverera tjänster som stärker vården.

3. Vad planerar ditt parti göra för att förbättra barnomsorgen eller äldreomsorgen på Åland?

Vi har på många sätt en bra dagvård på Åland. Med rätt små enheter och kunnig och engagerad personal. För att bibehålla en god barnomsorg skall vi sats på tidiga insatser när vi ser att barn har speciella behov. Genom att erbjuda stöd på olika sätt till både till barn och föräldrar så behöver vi försöka utveckla samarbetet mellan barnomsorg och hemmet. Man skall ha kontinuerlig fortbildning för personalen men vi vill värna om de åländska traditionerna. Tex Lucia, självstyrelsen och julen. Det skall finnas äldreboenden till de äldre som inte vill/kan bo hemma på grund av sjukdom eller ensamhet. Man skall som pensionär inte hamna under fattigdomsgränsen. Här anser Ålands Framtid att har man en folkpension på 15000 i året skall man inte betala skatt vilket vi motionerat om. Inkomsterna har betydelse eftersom man betalar för sin äldreomsorg. Vi anser att klientavgifterna inte får hindra äldre att utnyttja äldreomsorg. Vi skall ha en förbyggande uppföljning av äldre då de fyllt 80 på samma sätt som när de fyllt 75 år.  Vi skall utveckla elektroniska hjälpmedel som gagnar de äldre. Helt konkret Äldis skall utvecklas, nattkamera för äldres trygghet, japansk toaletter och matningsrobot. Vi behöver se att personalen kan och vill använda ny teknik med klienterna. Vi vill ha kontinuitet i äldreomsorgen så att man inte hela tiden är tvungen att om och om förklara hur man vill ha det för ny personal. Vi skall se till att man har rätt att välja hurdan service man vill ha och vem som skall leverera den. Helt enkelt en omsorg där klienterna trivs.

4. Anser du att jämställdheten idag är tillräcklig eller är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande löner och inflytande för landskapets tjänstemän eller kommunala tjänsteinnehavare?

Jämställdheten har inte uppnåtts. Så länge kvinnor har lägre lön för samma arbete/jämförbart arbete så har vi inte lyckats. Vi är beredda att jobba för jämnställda löner och ett jämnställt samhälle. Vad gäller inflytande så anser vi att man har inflytande i löneförhandlingar där speciellt kvinnor borde uppmuntras att kunna uttrycka sina egna utmärkta och förstjänstfulla sidor och egenskaper och kunna förhandla om sina löner. Det skall vara möjligt att premiera anställda för utmärkt jobb. Vi anser inte att lönepotter och lönesystem ännu är optimala inom det offentliga.