Verksamhetsplan 2017

Godkänd på höstmötet 8.12.2016

Fackavdelningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde Åland värva medlemmar och införliva i Tehy r.f:s verksamhet sådana personer som avlagt en yrkesexamen inom social- och hälsovården. Fackavdelningens syfte är att agera som en facklig intresseorganisation samt att främja sina medlemmars inbördes samhörighet i enlighet med fackavdelningens stadgar.

Fackavdelningen styrelse ansvarar för verksamheten enligt uppgjord verksamhetsplan och budget. Styrelsen sammanträder en gång i månaden med paus i juli månad. Styrelsens ärenden bereds och föredras av ordförande och verksamhetsledaren.

Fackavdelningen får bidrag av Tehy r.f. för att anställa en verksamhetsledare. Verksamhetsledaren ansvarar för löpande verksamhet och förberedelser inför förhandlingar. Styrelsen övervakar verksamhetsledarens arbete. Fackavdelningen hyr en kansliutrymme på Fabriksgatan 4.

Intressebevakning

Styrelsen arbetar för att få en åländsk representant med i Tehy rf:s fullmäktige. Nästa fullmäktigeval hålls hösten 2017.

 

Fackavdelningen utser förhandlare i intressebevakningsfrågor. Tehy har en huvud-förtroendeman och tre förtroendemän inom Ålands hälso- och sjukvård som sköter den lokala intressebevakningen. Förtroendemännen är vanligen anträffbara i ”Källar-kansliet” på ÅHS på onsdagar.

Centralförhandlingar och kollektivavtalsförhandlingar med Landskapsregeringen sköts tillsammans med verksamhetsledaren. Man följer principen om kontinuerliga förhandlingar. Tehys krav har sammanställts och beretts i styrelsen.

Konkurrenskraftsavtalets tillämpande på Åland (kiky) medför att semesterpenningen minskas temporärt med 30% under en treårsperiod och arbetstiden förlängs med i genomsnitt 6min/dag åtminstone tills 31.1. 2018. Förhandlingar hur arbetstiden förlängs i praktiken fortsätter. Kiky medför också att nuvarande kollektivavtal gäller ännu 1.2.2017-31.1.2018.

Arbetsvärderingsprocessen fortsätter i januari och förlikningsavtalets lönepotter förväntas kunna delas ut under året.

Fackavdelningen är inte förhandlingspart i kollektivavtalet för kommunerna på Åland, men verksamhetsledaren bistår medlemmarna i tvistefrågor med arbetsgivaren. Diskussion om att bli förhandlingspart återupptas under 2017, och verksamhetsledaren har utarbetat en konkret förhandlingsplan. Medel för grundandet av en kommunal förhandlingsgrupp finns reserverade i budgeten för 2017. Verksamhetsledaren ansvarar också för den privata sektorns medlemsvård och intressebevakning, i samarbete med Tehys regionbyrå i Seinäjoki.

Medlemsvård

Fackavdelningen strävar efter att kontinuerligt informera om sin verksamhet via olika medier och anslagstavlor. Speciell vikt fästs vid hemsidan www.tehy.ax samt fb-sidan Tehy Åland 919, vilken är hemlig och endast för medlemmar.

Fackavdelningen samarbetar med den organisationssakkunniga på regionbyrån i Seinäjoki kring medlemskvällar och skolning av medlemmar. En medlemskväll planeras i april för i synnerhet unga medlemmar och studerande. En annan medlemskväll planeras att hållas för alla medlemmar i september. För kontaktmedlemmar inom ÅHS planeras en egen kväll.

Traditionsenligt planeras en utflykt för medlemmar i maj. Styrelsen utreder möjligheter att finansiera kulturella aktiviteter för medlemmarna.

Fackavdelningen träffar under året både nya studerande och de som ska bli utexaminerade inom hälso- och sjukvård med syfte att rekrytera dem som medlemmar i Tehy. För ändamålet finns tutorer och det sköts också av verksamhetsledaren. Vi planerar även en träff i april med yrkesområdets lärare i samarbete med regionbyrån.

För att Tehy ska förbli en stark påverkare i arbetsmarknadsfrågor på Åland, så behöver vi bibehålla en hög procent av Tehy-medlemmar på arbetsplatserna. Var och en fungerar som en rekryterare av sin kollega. Kontaktmedlemmarna skolas extra under året för rekryteringsuppgiften.

Samhällelig påverkan

Det pågår stora förändringar inom lagstiftningen vilka berör hälso- och sjukvården samt arbetsförhållanden inom alla branscher. Speciellt den offentliga sektorn är utsatt för inbesparingsåtgärder. Under 2017 fästs därför särskild vikt vid att utveckla kontakterna med beslutsfattare och politiker på alla nivåer i samhället. Styrelsen ger utlåtanden och sammanställer skrivelser i frågor som berör medlemmarnas anställningsförhållanden.

Styrelsen kan bjuda in politiker för diskussioner kring aktuella ärenden.

Utbildning

Tehy r.f. ordnar skolning för aktiva medlemmar i fackavdelningarna. Styrelsen och förtroendemännen deltar i den svenska skolningen. Vid behov ordnar styrelsen lämplig skolning även på Åland.

 

 

 

Verksamhetsplan2016